/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Przepisy ppoż. w magazynie – kluczowe informacje
przepisy ppoż w magazynie

Przepisy ppoż. w magazynie – kluczowe informacje

Ochrona przeciwpożarowa magazynów musi spełniać wymagania określone w przepisach prawnych. To sposób na ograniczenie ewentualnego zagrożenia i ryzyka związanego z powstawaniem oraz rozprzestrzenianiem się ognia. Przedstawiamy zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach produkcyjnych i magazynowych.Ochrona przeciwpożarowa magazynu

Magazyny służą do przechowywania różnego rodzaju towarów w wielu branżach: poczynając od spożywczej, przez ogrodniczą i rolniczą, aż po budowlaną. Stanowią niezwykle istotny element łańcucha logistycznego niemalże każdego przedsiębiorstwa. W niektórych magazynach przechowywane są materiały łatwopalne lub takie, które swoją specyfiką mogłyby przyczyniać się do rozprzestrzeniania się pożaru (np. drewno, papier, plastik). Ważne jest, by ograniczyć tego typu zagrożenie i wyposażyć magazyny o różnych powierzchniach oraz układzie w systemy, które będą skutecznie zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia. Należy tym samym zainwestować w urządzenia i rozwiązania, które w razie pożaru wykryją go, zasygnalizują jego powstanie oraz pomogą w ugaszeniu ognia.

Dbałość o te rozwiązania wynika nie tylko z przepisów prawnych. Należy uświadomić sobie, jak wielkie szkody może wyrządzić nawet niewielki pożar. Przestój w pracy magazynu albo jego częściowe lub całkowite zniszczenie wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Istnieje również ryzyko utraty ważnej dokumentacji i uszkodzenia składowanych towarów. Najgorszym scenariuszem jest uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia pracowników oraz osób przebywających na terenie magazynu.

Gęstość obciążenia ogniowego magazynu

Istotnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie przeciwpożarowym budynku magazynowego i produkcyjnego jest gęstość obciążenia ogniowego. Niezwykle ważne jest odpowiednie obliczenie tej wartości i określenie przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego w warunkach ochrony ppoż. Magazyny zazwyczaj charakteryzuje wysokie obciążenie ogniowe, dlatego przy dobieraniu zabezpieczenia przeciwpożarowego bierze się pod uwagę nośność ogniową, ochronę konstrukcji metalowych, zapewnienie drogi ewakuacyjnej i wiele innych czynników. Stosowanie się do przepisów ppoż. w magazynie jest istotna, jednak równie ważna jest świadomość ewentualnego zagrożenia i przewidywanie nawet najgorszych scenariuszy. Oprócz zastosowania środków ochrony przeciwpożarowej należy zatem przeprowadzić specjalistyczne szkolenia osób, które przebywają na terenie magazynu.

Bezpieczeństwo pożarowe i nośność ogniowa magazynu

Na określenie poziom bezpieczeństwa pożarowego danego magazynu wpływa sposób użytkowania budynku, liczba kondygnacji oraz lokalizacja względem poziomu terenu i innych obiektów budowlanych. Uwzględnia się przy tym ocenę zagrożenia wybuchem, istotne jest również wyznaczanie takich stref, określenie warunków wyposażenia magazynu w systemy sygnalizacyjne czy oznaczenie klas odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

Nośność ogniowa oznacza odporność komponentów konstrukcji na działanie ognia (przez określony czas, bez utraty stabilności budynku). Określając nośność ogniową magazynu, bierze się pod uwagę obciążenie ogniowe, rodzaj ognia, konstrukcję budynku, zastosowane w nim materiały, przechowywanie towarów niebezpiecznych pożarowo oraz panujące warunki klimatyczne. Nośność ogniową można zwiększyć przy zastosowaniu zabezpieczeń ppoż. biernych i zabezpieczeń ppoż. czynnych.

Zagrożenia pożarowe w magazynach

Magazyny są obarczone szczególnym zagrożeniem związanym z występowaniem wielu niekorzystnych czynników, do których najczęściej zalicza się m.in.:

 • nieuporządkowany sposób składowania palnej masy materiałowej;
 • nieodpowiednia lokalizacja budynków i placów składowych;
 • palna konstrukcja magazynu;
 • brak zachowania zasad ostrożności przy używaniu ognia przez pracowników (np. przy paleniu papierosów);
 • brak nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym magazynu,
 • niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze.

W przepisach ppoż. widnieje informacja, że budynkiem uważanym za zagrażający życiu jest magazyn, w którym nie ma możliwości ewakuacji ludzi. Właściciel bądź zarządca budynku ma obowiązek spełnić wymagania bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. W obiekcie przeznaczonym dla stałego użytkowania ponad 50 osób powinno się przynajmniej raz na 2 lata sprawdzać w sposób praktyczny warunki oraz organizację ewakuację z całego budynku.

Do systemów ochrony przeciwpożarowej zalicza się:

 • systemy ręczne: urządzenia gaśnicze, węże i hydranty,
 • systemy automatycznego wykrywania oraz sygnalizowania pożaru,
 • systemy kontrolowania i gaszenia ognia,
 • urządzenia do kontroli temperatury i usuwania dymu,
 • zabezpieczenia ppoż. kanałów wentylacyjnych i oddymiających, instalacji, konstrukcji magazynu, a nawet impregnację ognioochronną materiałów palnych.

Przepisy przeciwpożarowe w magazynach

Wymagania przeciwpożarowe są regulowane między innymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z kolei podstawą prawną dla tego Rozporządzenia jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Z Rozporządzenia dowiadujemy się, jakie są sposoby oraz warunki ochrony przeciwpożarowej budynków produkcyjnych i magazynowych. Już na początku Rozporządzenia widnieje informacja, że wszelkie urządzenia przeciwpożarowe w magazynie powinny być wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowym. Warunkiem dopuszczenia tego typu urządzeń do użytkowania jest przeprowadzenie różnego rodzaju prób oraz badań, które potwierdzą właściwe działanie danego systemu.

Obowiązkiem właścicieli oraz osób zarządzających magazynem jest:

 • utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej;
 • wyposażenie magazynu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu (zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych);
 • wyposażenie magazynu w instrukcje postępowania na wypadek pożaru i wykazy telefonów alarmowych (informacje muszą znaleźć się w widocznym miejscu);
 • umieszczenie znaków zgodnych z Polskimi Normami:
  * PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – ochrona ppoż.
  * PN-N-01256-4:1997 + Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Wyżej wymienione znaki bezpieczeństwa powinny znaleźć się:

 • na drogach ewakuacyjnych,
 • przy drabinach ewakuacyjnych i rękawach ratowniczych,
 • przy miejscach zbiórki do ewakuacji oraz miejscach, w których znajdują się klucze do wyjść ewakuacyjnych,
 • w miejscach, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • w miejscach, gdzie znajdują się elementy sterujące systemami ppoż.,
 • w miejscach, w których zlokalizowane są przeciwpożarowe wyłączniki prądowe,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo.

Ponadto właściciele magazynu są zobowiązani do przeprowadzania systematycznych czynności porządkowych w miejscach, w których występują płyny palne.

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych należy dokonywać w okresach ustalonych przez producenta urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Regularne przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia poszczególnych komponentów i zagwarantować sprawne działanie sprzętu w najbardziej potrzebnych sytuacjach.

Usługi naszego przedsiębiorstwa obejmują przeglądy:

 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • drzwi i bram przeciwpożarowych,
 • systemów wykrywania gazów,
 • systemów oddymiania,
 • hydrantów,
 • gaśnic.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytań – do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z naszego przedsiębiorstwa.

Materiały źródłowe:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719).