/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
Ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych, firmowych oraz użyteczności publicznej, które spełniają wymagania określone w przepisach. Kto może sporządzić taki dokument, kiedy należy go wdrożyć oraz jaka jest cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

O instrukcji bezpieczeństwa pożarowego można dowiedzieć się z paragrafu 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to z kolei zostało stworzone na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Z Rozporządzenia wynika, że stworzenie, zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkowników obiektu. Przepisy mówią o tym, że dotyczy to budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także powierzchni inwentarskich.

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Wyżej wspomniany §6 stanowi, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej stworzone na podstawie konkretnych czynników: sposobu użytkowania i przeznaczenia budynku, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania towarów oraz wybranych warunków technicznych (np. zagrożenia wybuchem);
 2. Doprecyzowanie wyposażenia obiektu w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także warunki poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;
 3. Zalecenia postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia;
 4. Wytyczne co do zabezpieczenia prac stanowiących zagrożenie pod względem wystąpienia pożaru (jeśli takie prace są przewidywane);
 5. Warunki dotyczące organizacji ewakuacji ludzi, a także praktyczne sposoby na sprawdzenie tych warunków;
 6. Procedury wdrażania użytkowników obiektów w przepisy przeciwpożarowe oraz treść przedmiotową instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego budynku;
 8. Wskazanie osób bądź podmiotów, które opracowują instrukcję.

Tym, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jest również plan obiektów. Ważnym punktem dokumentacji jest lokalizacja obiektu i teren jemu przyległy, a także graficzne dane odnośnie do:

 • powierzchni, wysokości oraz liczby pięter obiektu,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych substancji palnych,
 • wartość gęstości obciążenia ogniowego,
 • kategorii zagrożenia ludzi, szacunkowej liczby osób na każdym piętrze oraz w wybranych pomieszczeniach,
 • wskazania pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych zaliczonych do strefy zagrożenia wybuchem,
 • wydzielenia stref pożarowych,
 • sposobu ewakuacji ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych,
 • lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, głównych wyłączników instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • dojścia do dźwigów dla służb ratunkowych,
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych, w tym lokalizację hydrantów zewnętrznych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych.

Kiedy wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Według przepisów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana, gdy:

 • Kubatura brutto budynku lub jej część, która jest odrębną strefą pożarową, przekracza 1000 m3.
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3.
 • Przestrzeń strefy pożarowej obiektu (innego niż budynek) przekracza 1000 m2.

W przepisach znajduje się informacja, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji (co najmniej raz na 2 lata). Instrukcja wymaga aktualizacji również w sytuacjach, gdy zmienia się sposób użytkowania budynku lub proces technologiczny, który mógłby wpłynąć na zmianę ochrony przeciwpożarowej.

Kto sporządza instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowaniem i sporządzaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego może zająć się pracodawca lub osoba z zakładu pracy, która legitymuje się co najmniej ukończonym kursem dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może sporządzić również osoba z tytułem technika pożarnictwa. W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów widnieje informacja, że opracowanie IBP należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Jeśli sporządzenie wyżej wymienionej instrukcji wykracza poza zakres obowiązków zarządcy lub użytkownika budynku, należy zgłosić się w tej sprawie do zewnętrznych specjalistów. Podsumowując, powołując się na przepisy prawne, osoby, które mogą opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, powinny:

 • posiadać tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa;
 • legitymować się tytułem specjalisty ochrony ppoż. i posiadać wyższe wykształcenie;
 • mieć kwalifikacje do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa;
 • posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa;
 • posiadać tytuł inspektora ochrony ppoż. i mieć przynajmniej średnie wykształcenie;
 • mieć kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Osoby spełniające przynajmniej jedno powyższe wymaganie mogą również aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: cena i wzór

Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest określana indywidualnie ze względu na konkretne dane, parametry obiektu oraz warunki ochrony przeciwpożarowej. Na rynku można znaleźć IBP w cenie już od 300 zł, 600 zł, a niekiedy nawet 1200 zł. Ostrzegamy jednak przed zakupem gotowych opracowań w sieci, które są dostępne w korzystnych, a nawet “promocyjnych” cenach. Warto zlecić tę czynność specjalistom, ponieważ jest to inwestycja w skuteczną ochronę przeciwpożarową własnego przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego obiektu.

Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, mogą skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami naszego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo FIREPROOF zajmuje się zarówno sporządzaniem, jak i aktualizacją dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Specjaliści, którzy pracują w naszej firmie, posiadają niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz wiedzę, które pomagają w stworzeniu profesjonalnej i kompleksowej instrukcji.

Warto pamiętać, że nie ma jednego wzoru na stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W końcu w dokumencie muszą znaleźć się szczegółowe parametry i informacje o danym obiekcie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego będzie z pewnością różnić się od dokumentu dotyczącego ochrony ppoż. magazynu, budynku produkcyjnego czy na przykład stacji paliw. Takie opracowanie nie jest zwykłym dokumentem. To wymóg prawny, zapewnienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru, a także warunek stawiany przez firmy ubezpieczeniowe.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego z FIREPROOF

Nasi eksperci sporządzają instrukcje bezpieczeństwa pożarowego kilkanaście razy w roku. Dokumenty spełniają wymagania Państwowej Straży Pożarnej i są zgodne z przepisami prawnymi. Warunki ochrony ppoż. zawarte w instrukcji są przekazywane do Komendanta Powiatowego lub Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (właściwego ze względu na lokalizację). To istotne ze względu na planowanie, organizację i prowadzenie działań ratowniczych w razie potrzeby.

Stawiamy na zapewnienie bezpieczeństwa w każdym budynku – zarówno mieszkalnym, jak i firmowym bądź użyteczności publicznej. Zależy nam na tym, by sporządzić techniczną dokumentację na jak najwyższym poziomie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie – zachęcamy zatem do bliższego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie jakichkolwiek pytań, do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami naszego przedsiębiorstwa.