Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przygotowywanie obiektów do odbioru

  /    /  Przygotowywanie obiektów do odbioru
Odbiór budynku przez Straż Pożarną
FIREPROOF

Odbiór budynku
przez Straż Pożarną

Polskie prawo budowlane wyróżnia szereg rodzajów budynków, które muszą spełniać liczne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli inwestor nie uwzględni ich w ostatecznej wersji obiektu budowlanego, Państwowa Straż Pożarna nie pozwoli na jego użytkowanie. Jak tego uniknąć? Wystarczy kontakt z Fireproof - zadbamy o bezproblemowy odbiór budynku przez Straż Pożarną.

Oddanie budynku do użytku – odbiór przez Państwową Straż Pożarną

Usługi, które oferujemy Państwu w ramach odbioru obiektu budowlanego przez PSP (Państwową Straż Pożarną), są ściśle związane z obowiązującymi normami, a konkretnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Czytamy w nim, że inwestor, który ma obowiązek otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu, musi zawiadomić Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o tym, że ma zamiar go użytkować. Następnie wymienione organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Na kogo nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia?

Kiedy inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i musi przeprowadzić odbiór budynku przez Straż Pożarną?

  1. gdy zgodnie z przepisami potrzebuje pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  2. gdy nie potrzebuje pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale jego projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej bądź wymagań higienicznych i zdrowotnych z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Informację, czy inwestycja kwalifikuje się do obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdą Państwo w pozwoleniu na budowę.

Idąc dalej – dla jakich obiektów konieczny jest odbiór budynku przez Straż Pożarną? Lista jest bardzo długa i obejmuje ogromną część obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i budynków zamieszkania zbiorowego. Pełny zakres kategorii obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie, można znaleźć w art. 55 ustawy Prawo budowlane.

Czym zajmie się Fireproof – specjaliści od zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nasza oferta skierowana do inwestorów może obejmować wieloetapową współpracę lub tylko ostatni odcinek budowlanego maratonu.

Projekt, budowa i odbiór obiektu – wieloetapowa współpraca z Fireproof

W pierwszej opcji uczestniczymy w całym przedsięwzięciu już od samego początku, czyli od etapu koncepcyjnego, przez tworzenie projektu budowlanego, aż po przygotowanie budynku do odbioru przez PSP. Od początku badamy zgodność obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Bierzemy odpowiedzialność za zaprojektowanie, wdrożenie i późniejsze serwisowanie czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Opracowujemy całą niezbędną dokumentację.

W skrócie – robimy wszystko, by kontrola Straży Pożarnej przebiegła pomyślnie, ale przede wszystkim – by obiekt mógł być użytkowany bezpiecznie i komfortowo.

Audyt przed odbiorem budynku przez Straż Pożarną

W drugiej opcji współpracujemy tylko na końcowych etapach inwestycji. Oznacza to, że możemy wykonać audyt i skontrolować wdrożone zabezpieczenia przeciwpożarowe i dokumentację. Wskazujemy błędy, przez które odbiór budynku przez Straż Pożarną może się nie powieść, a co za tym idzie – użytkowanie nie będzie dozwolone.

Czerpiąc z naszego dotychczasowego doświadczenia z inwestorami i branżowej wiedzy, zdecydowanie polecamy kontakt ze specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej już od pierwszych etapów inwestycji. Najlepiej powierzyć projektowanie, montaż, dokumentację i audyt systemów ochrony ppoż. jednej firmie.

Przygotowanie obiektów do odbioru | Fireproof24.pl

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego – najważniejsze informacje

W Fireproof nie tylko projektujemy i montujemy dla Państwa systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale także bierzemy w swoje ręce wszystkie formalności – to oszczędność czasu i energii dla inwestora.

Powiadamiamy więc Straż Pożarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Przekazujemy zawiadomienie i dokumentację odpowiedniej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego do komendanta miejskiego lub powiatowego Państwowej Straży Pożarnej składamy:

przed rozpoczęciem użytkowania obiektu;

przed wysłaniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie;

po uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Kiedy wybrana jednostka PSP otrzyma zawiadomienie, ma 14 dni na zajęcie stanowiska, tj. wniesienie sprzeciwu lub uwag w formie pisemnej. W ciągu tych dwóch tygodni Straż Pożarna przeprowadza kontrolę obiektu i sprawdza zgodność wykonania obiektu z projektem oraz przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Straż Pożarna może nie zająć żadnego stanowiska, a wtedy uznajemy to za niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag i pozwolenie na użytkowanie budynku bez zastrzeżeń.

Oddanie budynku do użytkowania – wymagany stan budowy

Dbamy o wszystkie aspekty ochrony przeciwpożarowej każdego typu obiektów budowlanych. Przed odbiorem budynku przygotowujemy inwestycję do czynności kontrolno-rozpoznawczych, które przeprowadza Straż Pożarna. Budynek zostanie sprawdzony w następujących obszarach:

działanie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich zgodność z normami prawnymi,

liczbę, oznakowanie i dostęp do gaśnic oraz ich dostosowanie do materiałów palnych,

oznakowanie i dostępność hydrantów wewnętrznych,

widoczność instrukcji postępowania na wypadek pożaru i wykazu numerów alarmowych (np. obok telefonu),

oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

oznakowanie i lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, miejsc zbiórki do ewakuacji, kluczy do wyjść ewakuacyjnych, ppoż. zbiorników wodnych, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów palnych,

oznakowanie stref zagrożenia wybuchem, jeśli wymagają tego przepisy dot. danego rodzaju obiektów,

projekt budowlany obiektu budowlanego pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej,

zgodność wykonania obiektu z projektem,

zgodność wykonania obiektu z przepisami związanymi z ochroną przeciwpożarową, np. obecność stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej czy dźwiękowego systemu ostrzegawczego, palność użytych materiałów,

szeroko pojętą dokumentację dotyczącą obiektu i jego ochrony przeciwpożarowej, np. pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami przeciwpożarowymi, protokoły badań i przeglądów poszczególnych instalacji, aprobaty techniczne materiałów i wyrobów zastosowanych do budowy.

W skrócie – Straż Pożarna zezwoli na użytkowanie obiektu, jeśli jego konstrukcja jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i jeśli będzie wyposażony we wszystkie wymagane urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze.

Odbiór budynku przez Straż Pożarną – dlaczego Fireproof?

Z powyższego opisu łatwo wyczytać, że podchodzimy do sprawy kompleksowo. Przekazujemy naszym klientom wiedzę płynącą z wieloletniego doświadczenia i wykształcenia, dzięki czemu mogą Państwo podejmować najlepsze decyzje.

Podsumowując, realizowany przez Fireproof odbiór budynku przez Straż Pożarną obejmuje:

indywidualną analizę inwestycji pod kątem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

pomoc inwestorom w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do kontroli PSP;

audyt obiektu i całej dokumentacji pod kątem przepisów przeciwpożarowych;

w porozumieniu z inwestorem - usprawnienie zabezpieczeń i doprowadzenie ich do optymalnego poziomu ochrony przeciwpożarowej;

przygotowanie powiadomienia do odpowiedniej Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Naszą siedzibą jest Poznań, ale przygotowujemy obiekty do odbioru przez Straż Pożarną w całej Polsce.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Szkolenia przeciwpożarowe

FIREPROOF

Nadzory nad obiektem

FIREPROOF

Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną