Image Alt
FIREPROOF

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

  /  Zabezpieczenia przeciwpożarowe
bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z filarów wszelkich obiektów budowalnych – zarówno prywatnych, jak i użyteczności publicznej. Żeby budynki były faktycznie objęte ochroną przeciwpożarową, trzeba zaprojektować, zamontować i konserwować zabezpieczenia ppoż. – instalacje złożone z urządzeń, które zapobiegają pożarowi lub minimalizują jego skutki. Tym wszystkim zajmie się jedna firma – Fireproof.

Fireproof

Zabezpieczenia PPOŻ.

Bierne zabezpieczenia

przeciwpożarowe w budownictwie

BIERNE BIERNE
Fireproof

Zabezpieczenia PPOŻ.

Czynne zabezpieczenia

przeciwpożarowe w budownictwie

Czynne Czynne

Bezpieczeństwo pożarowe – prawo o ochronie przeciwpożarowej

Jaki poziom bezpieczeństwa pożarowego musi być zapewniony ludziom i rzeczom znajdującym się w danym obiekcie? Określają to akty prawne, które są jedną z podstaw pracy każdego inżyniera pożarnictwa. Wszystkie systemy zabezpieczeń ppoż., jakie projektujemy i wdrażamy, są więc zgodne z następującymi przepisami przeciwpożarowymi:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jak najprościej opisać bezpieczeństwo przeciwpożarowe? Zgodnie z art. 207 wyżej wymienionego rozporządzenia składają się na nie takie cechy budynku, które ograniczają możliwość powstania pożaru, a jeśli już wybuchnie, to zapewniają:

 • zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
 • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Z kolei z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wiemy, że bezpieczeństwo ppoż. to ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, ale też klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Składa się z trzech grup działań:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności;
 • prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie powyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są możliwe do spełnienia tylko pod jednym warunkiem – jeśli instalacją zabezpieczeń ppoż. zajmie się doświadczona firma, która ma wiedzę i doświadczenie. O tym, że Fireproof spełnia te oczekiwania, świadczą nasze dotychczasowe projekty i zadowoleni klienci.

Wielowymiarowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Żeby obiekt budowalny mógł być dopuszczony do użytku, najpierw trzeba przygotować go do obioru przez straż pożarną. Już na etapie projektowania budynku trzeba więc wziąć pod uwagę instalację czynnych i biernych zabezpieczeń pożarowych.

Jeśli chodzi o konstrukcję obiektów budowlanych, ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe polega na montowaniu zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, drewna i tras kablowych, a także budowie szczelin dylatacyjnych, przepustów instalacyjnych, kanałów wentylacyjnych i oddymiających. Dzięki temu każdy element w obiektach budowlanych ma odpowiednią klasę odporności ogniowej, a co za tym idzie – prawdopodobieństwo wybuchu pożaru jest zminimalizowane.

Z kolei czynne zabezpieczenia obejmują prawnie wymagane urządzenia przeciwpożarowe: systemy sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i detekcji gazów, a także stałe urządzenia gaśnicze i przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Możemy opracować warunki techniczne dopiero na etapie projektowania obiektu, ale także wdrożyć zabezpieczenia ppoż. dla użytkowanych budynków istniejących. Każdy obiekt budowlany powinien mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zapraszamy do kontaktu zarządców budynków użyteczności publicznych, ale także mieszkań i domów jednorodzinnych. Montujemy również:

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe w rafineriach,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe szachtów oddymiających,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe w fotowoltaice,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowych.