Image Alt
FIREPROOF

Ocena zagrożenia wybuchem

  /  Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

DOKUMENTACJE

Zespół specjalistów z Fireproof w Poznaniu oferuje przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – pisemnej i graficznej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Jeśli w obiekcie i przyległych terenach są używane lub magazynowane materiały, które mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe, to ocena zagrożenia wybuchem jest konieczna.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ocena zagrożenia wybuchem, tak jak wszystkie inne dokumentacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, musi spełniać wymogi stawiane przez polskie prawo. W miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, sama ocena ryzyka nie wystarczy – trzeba wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które będą chronić zdrowie i życie osób przebywających w budynku.

Przedstawiamy najważniejsze informacje z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

 • Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których takie materiały są magazynowane.
 • Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:
  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon,
  • wskazanie rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu,
  • określenie intensywności atmosfery wybuchowej.
 • Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
 • Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
 • Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem jest określana przez Polską Normę dotyczącą zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.
 • Pomieszczenie zagrożone wybuchem to takie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
 • W załączniku do rozporządzenia można znaleźć wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch.
 • W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Ocena zagrożenia wybuchem – cena

Ceny zaczynają się już od 2 tys. zł, ale pełen pakiet usług – ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, wyznaczenie w nich stref zagrożenia wybuchem, opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem – może kosztować nawet ponad 20 tys. zł. Wszystko zależy od tego, ile pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych trzeba poddać ocenie zagrożenia wybuchem.

ocena ryzyka wybuchu
ocena zagrożenia wybuchem cena

Ocena zagrożenia wybuchem – Fireproof

Ocena zagrożenia wybuchowego, szkolenia pracodawców i pracowników, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wprowadzenie procedur zabezpieczających – to tylko niektóre z usług oferowanych przez firmę Fireproof. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, ale w całej Polsce poddajemy obiekty ocenie ryzyka wybuchu.