Image Alt
FIREPROOF

Operaty przeciwpożarowe

  /  Operaty przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy

DOKUMENTACJE

Operat przeciwpożarowy – co to jest, jaką ma treść, kto go sporządza? Te pytania zadają sobie osoby ubiegające się o zezwolenie na zbieranie odpadów bądź zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Żeby móc złożyć stosowny wniosek, trzeba dołączyć do niego właśnie operat ppoż. Dzięki odpowiednim uprawnieniom możemy go dla Państwa wykonać oraz podzielić się obszerną wiedzą na temat dokumentacji przeciwpożarowej.

Operat przeciwpożarowy – ustawa o odpadach

Zgodnie z aktualizacją Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Powyższa ustawa została znowelizowana właśnie w 2019 roku, po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w branży odpadowej. Zmiany w akcie prawnym były konsekwencją poprzedzających je licznych pożarów składowisk odpadów. Modyfikacje objęły m.in. sposób uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów, a także pozwoleń zintegrowanych.

Plany - zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Kto musi mieć operat przeciwpożarowy?

 

Operat przeciwpożarowy musi więc posiadać przedsiębiorca ubiegający się o każde z trzech pozwoleń:

zezwolenie na zbieranie odpadów,

zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Dołącza się go do wniosku, którego adresatem jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska bądź starosta, razem z wyżej wspomnianym postanowieniem wydawanym przez funkcjonariusza straży pożarnej. Bez prawidłowego opracowania operatu przeciwpożarowego Państwowa Straż Pożarna nie wyda pozytywnego postanowienia w zakresie możliwości składowania odpadów. Dokument uzgadnia się więc z powiatowym lub miejskim komendantem PSP.

Operat przeciwpożarowy – kto może wykonać?

 

Osoby uprawnione do opracowania operatu przeciwpożarowego, zostały jasno określone:

  1. Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat przeciwpożarowy może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  2. Jeśli organem właściwym jest starosta, operat przeciwpożarowy może sporządzić również inżynier pożarnictwa – osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

Konieczne jest, by operat przeciwpożarowy sporządziła osoba, która zna wszystkie pojęcia związane z przetwarzaniem, zbieraniem i magazynowaniem odpadów. Jak wygląda sama procedura przygotowywania tego dokumentu w FIREPROOF? Firma, która zleci nam stworzenie operatu przeciwpożarowego, jest zobowiązana do dostarczenia dokumentacji dotyczącej obiektu, o którym będzie mowa w operacie. Następnie weryfikujemy panujące w nim warunki podczas wizji lokalnej. Określamy wówczas, jak wygląda sprawa ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 

Ostatnim etapem jest stworzenie operatu, który Państwo mogą przedłożyć komendantowi Państwowej straży Pożarnej na szczeblu miejskim lub powiatowym. W ciągu 14 dni otrzymuje się postanowienie dotyczące zgody na zbieranie lub przetwarzanie odpadów i można starać się o oficjalne zezwolenie. Z naszymi specjalistami z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych cała procedura przebiega sprawnie i skutecznie. Sporządzamy odpowiednią dokumentację – nie tylko operaty przeciwpożarowe, ale także Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego czy Scenariusze Pożarowe.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Wymagania nie są ściśle określone, jednak instalacje, obiekty budowlane oraz inne miejsca użytkowane do zbierania i przetwarzania odpadów powinny być zaprojektowane, wykonane i uruchamiane w taki sposób, aby zniwelować ryzyko powstania pożaru. W razie jego wystąpienia powinny z kolei zapewniać:

zminimalizowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu,

zniwelowanie ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiadujące obiekty i tereny przyległe,

możliwość ewakuacji osób znajdujących się w środku,

zachowanie nośności konstrukcji w możliwie najdłuższym czasie,

uwzględnienie bezpieczeństwa ratowników.

Na podstawie wyżej wymienionych wymagań oraz przepisów tworzymy operat przeciwpożarowy, który zawiera kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. Dla Państwowej Straży Pożarnej, do której wpływają operaty przeciwpożarowe, najważniejsze jest, żeby dokument jasno wskazywał, jakiego miejsca magazynowania odpadów palnych dotyczy. W operacie należy więc jednoznacznie wskazać – zarówno w części opisowej, jak i graficznej – lokalizację magazynowania odpadów palnych. Co więcej, część opisowa i graficzna koniecznie muszą być ze sobą spójne. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy wykonują czynności kontrolne w obrębie instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wiedzą dzięki temu, jaką dokładnie powierzchnię muszą sprawdzić.

 

Zarówno w części opisowej, jak i graficznej operat przeciwpożarowy powinien mieć wskazane sześciocyfrowe kody odpadów oraz ich nazwę. Potrzebne oznaczenia można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

 

Warto wspomnieć, że operat nie ma nic wspólnego z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu, która jest odrębnym dokumentem. Operaty przeciwpożarowe skupiają się wyłącznie na miejscach magazynowania odpadów, podczas gdy instrukcje to kompleksowe opisy czynności związanych z ochroną pożarową budynku, innego obiektu budowlanego bądź terenu.

Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ważną grupą informacji, które muszą znaleźć się w operacie przeciwpożarowym, jest specyfika zakładu i procesu technologicznego, który tam prowadzimy. Trzeba w nim opisać m.in.:

ochronę przeciwpożarową w miejscu magazynowania odpadów;

charakterystykę pożarową poszczególnych rodzajów zbieranych i przetwarzanych odpadów, a także poszczególnych obiektów, linii produkcyjnych czy terenów zakładu;

sposób zaopatrywania zakładu w wodę do gaszenia ognia;

warunki dojazdu pożarowego;

wyposażenie zakładu w gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, a także sposoby ich konserwacji;

procedury postępowania podczas pożaru i innych zagrożeń;

sposoby na zabezpieczenie niebezpiecznych pod względem pożarowym prac;

metody szkolenia użytkowników obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także metody nadzoru nad urządzeniami ppoż.

To jednak tylko przykłady informacji zawieranych w operacie przeciwpożarowym. Jest to na tyle rozbudowany dokument, że nie bez powodu jego stworzenie musi być powierzone osobie wykwalifikowanej w zakresie ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

 

Operat przeciwpożarowy – odpady

 

Kiedy mamy już gotowy operat przeciwpożarowy, należy go złożyć do miejscowej Komendy Powiatowej lub Miejskiej. Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie czy wytwarzanie odpadów wydawane jest dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Straż Pożarną. Wówczas sprawdzany jest stan instalacji, obiektu oraz miejsc magazynowania odpadów. Jest to bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo i należy szczególnie zadbać o miejsca narażone na powstanie pożaru.

 

Czy kontrola straży pożarnej jest obowiązkowe? Tak, jest to obligatoryjne działanie. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lub miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej decyduje o wydaniu postanowienia na podstawie informacji, czy zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz w obszarze zgodności z warunkami zabezpieczeń ppoż., które zostały zawarte w operacie. Niespełnienie warunków oznacza brak zezwolenia na zbieranie odpadów czy przetwarzanie odpadów.

 

Oznacza to, że samo przedłożenie operatu przeciwpożarowego i innej dokumentacji w firmie nie rozwiązuje sprawy. Trzeba tak zorganizować pracę w zakresie zarządzania odpadami, żeby była ona zgodna z zasadami zawartymi w operacie, a tym samym spełniała warunki stawiane w aktualizacji ustawy o odpadach.

 

Operat przeciwpożarowy – cena

 

W FIREPROOF zajmujemy się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych. Dokument przygotowywany jest przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki temu bardzo szybko i sprawnie przechodzi się przez proces uzyskania odpowiedniego pozwolenia na wytwarzanie czy przetwarzanie odpadów. Nasza kompleksowa usługa zapewnia również wsparcie podczas procedur uzgodnienia operatu i procesu uzyskania zgody. Cena operatu przeciwpożarowego uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu czy dostępność dokumentacji. W celu wyceny zapraszamy serdecznie do kontaktu.

 

Mają Państwo wątpliwości lub chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o operatach przeciwpożarowych? Prosimy o kontakt, a odpowiemy na wszystkie pytania. Posiadamy duże doświadczenie, dzięki czemu możemy służyć Państwu fachową radą.