Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Szkolenia przeciwpożarowe

  /    /  Szkolenia przeciwpożarowe
szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników
FIREPROOF

Szkolenia ppoż.
dla pracowników oraz firm

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie przez pracowników praktycznych umiejętności obsługi urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, takich jak gaśnice czy hydranty. Nasz program szkolenia dostosowujemy indywidualnie pod zlecenie.
Z nami przełamią Państwo bariery w używaniu sprzętu ppoż. oraz nauczą się bezpiecznie z niego korzystać. Uzupełnimy Waszą wiedzę licznymi przykładami oraz praktycznymi informacjami.

Jaki jest cel szkolenia ppoż.?

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ich głównym celem jest zapewnienie pracownikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Szkolenie ppoż. obejmuje zarówno teorię związaną z prewencją pożarową, jak i praktyczne ćwiczenia dotyczące postępowania w razie pożaru. Uczestnicy szkoleń uczą się m.in.:

 • rozpoznawać potencjalne zagrożenia pożarowe,
 • stosować środki zapobiegawcze,
 • posługiwać się sprzętem gaśniczym.

Regularne przeprowadzanie tych szkoleń jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim środkiem zapewniającym bezpieczeństwo pracowników i ochronę mienia.

Szkolenie przeciwpożarowe – podstawa prawna

Szkolenia ppoż. mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz zakładów pracy. Ich organizacja jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, która znajduje się w Kodeksie pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040).

Art. 207. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
 3. pracownikach wyznaczonych do:
 4. udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 5. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Oprócz tego warto napomnieć, że to nie tylko pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) właściciel budynków, obiektów budowlanych lub terenów, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, są obowiązani do:

 • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu świadomości i gotowości do działania w przypadku pożaru. Takie kursy nie tylko zwiększają bezpieczeństwo w każdym zakładzie pracy, ale również przyczyniają się do ochrony życia i zdrowia osób obecnych na terenie obiektu. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z:

 • identyfikacją zagrożeń pożarowych,
 • metodami zapobiegania pożarom,
 • zasadami postępowania w sytuacji pożaru.

Zajęcia składają się zarówno z części teoretycznej, w tym obsługi urządzeń przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, oraz procedury prowadzenia ewakuacji. Kluczowym elementem programu szkoleniowego jest nauka prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, co obejmuje:

 • umiejętność oceny sytuacji,
 • alarmowania służb ratunkowych,
 • skutecznej ewakuacji pracowników.

Pracodawcy powinni regularnie aktualizować i dostosowywać szkolenia ppoż. do specyfiki swojego miejsca pracy oraz do zmieniających się przepisów i standardów bezpieczeństwa.

Dodatkowo pracodawca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i ich konserwację oraz zapewnienie, że drogi ewakuacyjne są zawsze dostępne i odpowiednio oznakowane. Szkolenie ppoż. obejmuje instruktaż dotyczący tych kwestii, tak aby pracownicy wiedzieli, jak korzystać z dostępnych środków bezpieczeństwa i jakie mają opcje w razie pożaru. Pracodawca ma także obowiązek zapoznać swoich pracowników z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych dla firm

Szkolenia przeciwpożarowe występują w zróżnicowanym stopniu. Zależą one również od samej profesji firmy. W niektórych branżach jest większe ryzyko wystąpienia pożaru, a pracownicy na co dzień obcują tam z materiałami łatwopalnymi, w innych z kolei jedynym narzędziem, który może wywoływać ewentualne spięcia, jest komputer lub czajnik. Z tego względu szkolenia ppoż. dla firm są dobierane indywidualnie do potrzeb.

Część profesji przewiduje też obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe – po to, by pracownicy byli doskonale przygotowani na ewentualne zagrożenie. Kursy powinny być dostosowane indywidualnie do stanowiska osoby uczestniczącej, dlatego w FIREPROOF ważnym elementem jest zapoznanie uczestników z odpowiednim zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej względem potrzeb. Przeprowadzamy nie tylko szkolenia ppoż. pracowników, ale oferujemy także szkolenie ppoż. dla firm jednoosobowych. Co wchodzi w zakres szkoleń ppoż.? Otóż rozróżniamy:

 • szkolenia ppoż. wstępne, na których zatrudniani pracownicy zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa danej instytucji;
 • szkolenia ppoż. podstawowe, które wprowadzają pracownika w zasady korzystania z gaśnicy czy konkretnymi zagrożeniami pożarowymi oraz obowiązkami w przypadku wybuchu pożaru;
 • szkolenia ppoż. specjalistyczne, przeznaczone głównie dla pracowników, którzy mają styczność w pracy z materiałami łatwopalnymi, jak i dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsc narażonych na zaprószenie ognia.

Szkolenia ppoż. – zajęcia prowadzone w ciekawy sposób

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane w interesujący i angażujący sposób mają kluczowe znaczenie dla skutecznego przyswojenia wiedzy i umiejętności przez uczestników. Prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i interaktywny sprzyja lepszemu zapamiętywaniu procedur bezpieczeństwa oraz umiejętności praktycznych, co jest nieocenione w sytuacjach kryzysowych.

 • Interaktywne warsztaty i ćwiczenia

Nasze kursy obejmują aktywne warsztaty, na których uczestnicy nie tylko poznają zasady postępowania, lecz mogą też ćwiczyć umiejętności takie jak użycie gaśnicy, udzielanie pierwszej pomocy, czy prawidłowe postępowanie podczas ewakuacji.

 • Scenariusze zespołowe

Wprowadzenie ich w zakres szkolenia sprzyja budowaniu ducha współpracy i wzajemnej pomocy, które są niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Takie podejście pomaga także w lepszym zrozumieniu roli każdego członka zespołu podczas ewakuacji.

 • Profesjonalni instruktorzy i eksperci

Dzięki swojemu doświadczeniu w prowadzeniu zajęć potrafią przekazywać wiedzę w interesujący i przystępny sposób. Tacy profesjonaliści są fundamentem skutecznych szkoleń.

 • Edukacja multimedialna

Wykorzystanie multimediów, takich jak na przykład filmy instruktażowe czy prezentacje interaktywne, pomaga w lepszym zrozumieniu tematu i utrwaleniu wiedzy.

Szkolenia ppoż. pracowników – liczy się jakość

Szkolenie ppoż. powinno przedstawiać praktyczne narzędzia, takie jak podręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz ich obsługa. Kursy specjalistyczne zazwyczaj wykonywane są dodatkowo w specjalnym namiocie dymowym, tak aby jeszcze bardziej realnie oddać warunki podczas zagrożenia pożarowego.

Firma FIREPROOF prowadzi szkolenia na różnych stopniach zaawansowania. Naukę oraz poziom niezbędnej wiedzy opracowujemy na podstawie indywidualnych potrzeb i miejsca pracy. Oferujemy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników oraz firm, też tych jednoosobowych. Oprócz kursów w naszej ofercie znajdą Państwo szereg różnych usług związanych z zabezpieczeniami ppoż.

Warto pamiętać, że podręczny sprzęt gaśniczy powinien być utrzymany w gotowości przez cały rok. Przeglądów należy dokonywać co najmniej raz w roku, a raz na pięć lat przeprowadzać remont gaśnicy. Firma FIREPROOF prowadzi także sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego. Cechuje nas szybki termin realizacji, a usługa obejmuje dostawę i montaż.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Szkolenia przeciwpożarowe

FIREPROOF

Nadzory nad obiektem

FIREPROOF

Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną