/  Informacje techniczne   /  Pojedyncze przejścia kablowe w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
Przepusty przeciwpożarowe - fireproof24.pl

Pojedyncze przejścia kablowe w elementach oddzielenia przeciwpożarowego

Problem zabezpieczania pojedynczych przewodów kablowych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego pojawia się praktycznie na każdej budowie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (znane również jako Warunki Techniczne) stawia przed wykonawcami poniższe wymaganie dotyczące przejść instalacyjnych:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Oznacza to, że w przypadku oddzielenia przeciwpożarowego jakim są ściany i stropy należy wykonywać bezwzględnie wszystkie przepusty do tej samej klasy odporności ogniowej jak ściana lub strop.Przejście kablowe pojedyncze

Warunki Techniczne dają możliwość niewykonywania przepustów instalacyjnych jedynie w dwóch przypadkach:

§ 234. 2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
§ 234. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejście kablowe w ścianie

Ust. 2 dotyczący nieinstalowania przepustów dla pojedynczych rur wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest dość klarowny. Należałoby się jednak pochylić nad przejściami instalacyjnymi o średnicy większej niż 4 cm, o których mówi § 234. Ust. 3. Wczytując się dokładnie w treść paragrafu zauważmy, że pojawia się pojęcie pomieszczenia zamkniętego. W 2010 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała interpretację tych zapisów wskazując tym samym rodzaje pomieszczeń zamkniętych, którymi są:

  • kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie, magazyny oleju opałowego wymienionych w § 220,
  • piwnice budynków z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) wymienionych w § 250 ust.1,
  • maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,
  • przedsionki przeciwpożarowe wymienionych w § 232 ust. 3,
  • obudowane (ściany i stropy) klatki schodowe lub pochylnie w budynkach o klasie odporności pożarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,
  • mieszkania i samodzielne pomieszczenia mieszkalne w strefach pożarowych/budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i ZL V wysokich (W) i wysokościowych (WW) wymienionych w § 217 ust. 2,
  • hole i korytarze stanowiące drogę komunikacji ogólnej będących drogami ewakuacyjnymi wiodącymi od wyjścia z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku wymienione w § 256 ust. 5 i § 256 ust. 6.
Przejście instalacyjne kablowe

Podsumowując, przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, czyli w ścianach i stropach dzielących budynek na strefy pożarowe, zabezpieczamy zawsze bez względu na ich wielkość. Pominięcie zabezpieczenia może się zdarzyć jedynie w dwóch przypadkach:

  1. Pojedyncze rury instalacyjne (tzw. wodne) prowadzące do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (bez względu na to, czy przechodzą przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego)
  2. Przepusty instalacyjne o średnicy mniejszej lub równej 4 cm w pomieszczeniach zamkniętych.

Niemniej z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego oraz dobrych praktyk najkorzystniej jest zabezpieczać wszystkie przejścia pożarowe bez wyjątku, chociaż dla Inwestora wykonywanie czegokolwiek „na górkę” może wydawać się nieuzasadnione. Na sprawę należy jednak spojrzeć nieco szerzej i wziąć pod uwagę, że bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe mają za zadanie m. in. nierozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych stref pożarowych jak i pomieszczeń, w których bardzo często montowany jest sprzęt oraz instalacje warte wielokrotnie więcej niż wykonanie kilkudziesięciu przejść pożarowych. Co w dłuższej perspektywie może przynieść większą wartość? Odpowiedź powinna nasuwać nam się sama.