/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru
System sygnalizacji pożaru - konserwacja

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Najważniejszym elementem automatyki pożarowej jest system sygnalizacji pożaru, który pozwala w szybki sposób wykryć pożar i powiadomić we właściwy sposób o zaistniałym zagrożeniu. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń oraz elementów ochrony ppoż., równie ważny jest przegląd i konserwacja właśnie systemów sygnalizacji pożaru. W jaki sposób odbywa się kontrola i co obejmuje?System sygnalizacji pożaru (SSP, SAP)

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów – Systemy Sygnalizacji Pożaru są wymagane w 21 różnych rodzajach budynków. Na takie systemy ostrzegawcze decydują się również właściciele obiektów, które nie znajdują się na liście obiektów, gdzie SSP to konieczność. Wiele osób inwestuje jednak w te systemy, by w razie ewentualnego pożaru, zapewnić własnemu mieniu i osobom, które przebywają w tym budynku, skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Specjaliści z naszego przedsiębiorstwa zajmują się ochroną ppoż. już od wielu lat. Kto wie, ile przez ten czas budynków zostało uratowanych przed rozprzestrzenieniem się pożaru i doszczętnym spłonięciem danego obiektu? Można tylko przypuszczać, co by się stało, gdyby obsługiwane przez nas budynki nie były wyposażone w tego typu systemy przeciwpożarowe… Chcąc uniknąć tragedii, warto zainwestować w Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Systemy Alarmu Pożarowego (SAP) oraz inne urządzenia ppoż., a także dbać o ich codzienną, miesięczną, kwartalną i roczną konserwację.

SSP, SAP, DSO – wyjaśnienie pojęć

Choć wszystkie elementy sygnalizacji pożarowej służą ochronie ppoż. i pomagają w przyspieszeniu ewakuacji oraz podjęciu działań gaśniczo-ratowniczych, to można rozdzielić je na różne rodzaje:

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) to automatyczne systemy elektroniczne, które wykrywają pożar i uruchamiają stan alarmowy.
 • Systemy Alarmu Pożarowego (SAP) to również systemy umożliwiające wczesne wykrycie i sygnalizację pożaru.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to systemy służące do rozgłaszania komunikatów ostrzegawczych – w tym komunikatów głosowych, alarmów czy syren. Zazwyczaj są one wykorzystywane do wygłaszania zrozumiałych komunikatów, które pomagają osobom znajdującym się w budynku, w bezpiecznej i sprawnej ewakuacji. Zapewniają właściwy poziom informacji, dzięki wcześniej nagranym komunikatom głosowym, które są uruchamiane wraz z wykryciem zagrożenia.
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – większość systemów sygnalizacji pożarowej włącza się automatycznie, jednak zalecane jest także zainstalowanie ręcznych urządzeń do ostrzegania o zagrożeniu.

Przegląd i serwis systemów sygnalizacji pożaru

Chcąc zapewnić ciągłe właściwe funkcjonowanie powyższych systemów, należy zadbać o ich regularne przeglądy, testy oraz konserwacje. W ramach tego typu działań wykonuje się przegląd czujki pożarowej, ręcznych przycisków ostrzegawczych, systemów sterowań, klap pożarowych oraz wszelkiego rodzaju sygnalizatorów dźwiękowych i wizualnych.

Zgodnie z prawem 0 obowiązek konserwacji SSP jest nałożony na właściciela, zarządcę budynku lub jego użytkowników. Przeglądy i konserwacje wykonuje się z różnych powodów. Pierwszym są oczywiście wymogi prawne, do których trzeba się stosować. Wśród powodów konieczności wykonania serwisu systemów sygnalizacji pożaru znajdują się także:

 • awarie,
 • działalność ludzka,
 • ukryte wady,
 • nieprawidłowy montaż poszczególnych elementów systemu,
 • czynniki zewnętrzne/atmosferyczne,
 • uszkodzenia mechaniczne.

Kiedy należy wykonać przegląd systemu sygnalizacji pożarowej?

Przeglądy i obsługa techniczna to niezwykle ważne działania, które mają wpływ na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów ppoż. w obiektach prywatnych, firmowych lub publicznych. Według informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – systemy sygnalizacji pożaru powinny być konserwowane okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może wykonać przegląd sygnalizacji pożaru?

Zarówno przegląd, jak i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru może być wykonywany wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone w tym zakresie. Kompetentni eksperci powinni mieć umiejętności i pozwolenia wymagane do kontroli, obsługi technicznej oraz ewentualnej naprawy danego systemu ppoż.

Czujnik dymu - konerwacja SSP

W jaki sposób należy konserwować system sygnalizacji pożaru?

W przypadku zauważenia wadliwego działania SSP ważne jest wdrożenie mechanizmów oraz czynności, dzięki którym możliwe będzie odtworzenie pierwotnej sprawności całej instalacji.

Według specyfikacji technicznej CEN/TS 54-14:2004, w ramach konserwowania SSP, zakres czynności obejmuje obsługę:

 • Codzienną: sprawdzenie, czy Centrala Sygnalizacji Pożaru oraz tablice sterownicze są w stanie standardowej pracy i czy instalacja jest włączona. Taką czynność może przeprowadzać personel obiektu, jednak po wcześniejszym wdrożeniu w obsługę i kontrolę takich systemów. Ewentualne nieprawidłowości należy odnotować w książce eksploatacyjnej, a także bezzwłocznie usunięte.
 • Miesięczną: należy sprawdzić awaryjne zespoły prądotwórcze, przeprowadzić testy wskaźników, a także kontrolę zapasów papieru lub tuszu w drukarkach. Kontrolę może przeprowadzić personel obiektu.
 • Kwartalną: raz na kwartał wymagana jest weryfikacja działania przynajmniej jednego czujnika lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie. Należy także sprawdzić, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje we właściwy sposób. Konserwację wykonuje kompetentna i wykwalifikowana do tego osoba.
 • Roczną: dokładne sprawdzenie każdego czujnika, centrali, połączeń kablowych, sprzętu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, baterii oraz akumulatorów. Jednymi słowy: kompleksowe sprawdzenie, czy wszystkie elementy systemy sygnalizacji pożaru działają prawidłowe.

Specyfikacja techniczna CEN/TS 54-14:2004 opisuje wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, a także eksploatacji oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Wszyscy zainteresowani szczegółami działań usprawniających działanie systemów ppoż. powinni zapoznać się z tą dokumentacją techniczną.

Sprawny System Sygnalizacji Pożaru (SSP) to gwarancja, że nawet w sytuacji zagrożenia pożar zostanie wcześnie wykryty i zlikwidowany. Funkcjonalne systemy dają poczucie bezpieczeństwa i zmniejszają ryzyko poniesienia ogromnych strat pożarowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług przeciwpożarowych, w ramach których wykonujemy również przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji pożaru. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, profesjonalnie i rzetelnie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z naszego przedsiębiorstwa.

 1. Ile kosztuje konserwacja systemu sygnalizacji pożaru?

Przegląd i konserwacja wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru może kosztować około 200-500 zł. Ostateczna cena zależy jednak od tego, jak rozbudowany jest system oraz w jakim jest stanie technicznym.

 1. Po co konserwować system sygnalizacji pożarowej?

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru pozwala utrzymać system w ciągłym poprawnym funkcjonowaniu. To gwarancja, że w razie pożaru systemy będą działać niezawodnie, przyczyniając się do ochrony zdrowia i życia osób przebywających w zagrożonym obszarze.

 1. Czy można samemu konserwować i serwisować SSP?

Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń ppoż. może być wykonywana wyłącznie przez kompetentnych ekspertów wyszkolonych w tym obrębie. Jeśli nie posiada się odpowiednich umiejętności i zezwoleń, nie można samodzielnie konserwować ani naprawiać systemów ppoż.

Materiał źródłowy:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf)