/  Informacje techniczne   /  Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?
Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to nie tylko wyposażenie budynku w urządzenia alarmujące czy gaśnice – trzeba pamiętać o całościowym planie ochrony i jego regularnych testach. Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku i kiedy należy ją przeprowadzić? Odpowiedzi na te pytania zawarliśmy w poniższym tekście.Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku

Aby w pełni wyjaśnić, na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku, warto rozpocząć od mniejszej części tego terminu. Bezpieczeństwo pożarowe to stan, który likwiduje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przebywających w budynku. Uzyskuje się go przez zastosowanie norm prawnych, a także technicznych elementów zabezpieczających przed pożarem.

Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku to więc kontrola powyższych wymagań. Podczas sprawdzania stanu bezpieczeństwa specjalista dokładnie ogląda i testuje elementy wyposażenia oraz konstrukcję czy lokalizację budowli, które mają znaczenie w razie wybuchu pożaru.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego procesu technologicznego

Analiza bezpieczeństwa pożarowego procesu technologicznego jest szczególnie ważna w zakładach pracy, gdzie stosuje się łatwopalne substancje. Aby zapewnić wszystkim pełne bezpieczeństwo, konieczne jest wczesne rozpoznanie zagrożeń pożarowych oraz zastosowanie działań ochraniających lub minimalizujących ryzyko wystąpienia pożaru. Zabezpieczenia muszą być dobrane do rodzaju zagrożenia, wielkości ryzyka, a także miejsca występowania.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego procesu technologicznego polega więc między innymi na ustaleniu stopnia ryzyka wystąpienia pożaru przy danym stanowisku pracy, sprawdzeniu dostępnych zabezpieczeń oraz wyznaczeniu działań, jakie należy podjąć w przypadku zagrożenia. Po przeprowadzeniu takiej analizy jej wyniki trzeba przedstawić pracownikom, aby wiedzieli, jakie środki ostrożności zastosować i jak zachować się w obliczu pożaru.

Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Główny cel analizy bezpieczeństwa pożarowego budynku to wyznaczenie potencjalnych zagrożeń pożarowych poprzez badanie obiektu i warunków jego funkcjonowania, a także prowadzonych w nim działań. Miejsca, w których występują zagrożenia powinny wówczas zostać jasno określone, zaś możliwości uniknięcia zagrożeń – wskazane.

Specjalista, przeprowadzając analizę, powinien zwrócić uwagę na:

  • charakterystykę pożarową, a więc powierzchnię, liczbę pomieszczeń i kondygnacji budynku,
  • gęstość obciążenia ogniowego, czyli potencjalną energię cieplną, która może powstać po spaleniu materiałów w danym pomieszczeniu,
  • podział obiektu na strefy pożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu ognia,
  • warunki ewakuacji, jak stan systemu alarmowego, odpowiednie wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz liczbę wyjść z budynku,
  • urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.

Częstotliwość przeprowadzania analiz bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, analizę bezpieczeństwa pożarowego budynku warto wykonać po zmianie sposobu użytkowania obiektu, która wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i analizy bezpieczeństwa należy dokonywać co najmniej raz na 2 lata.

Właściciel budowli ma obowiązek zapewnić asekurację jej użytkownikom także w trakcie remontu. Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku spowodowana tymczasową zmianą sposobu jego użytkowania zapewnia ochronę przed wystąpieniem pożaru i efektywną ewakuację w razie zagrożenia. Po przeprowadzonej przebudowie również warto przeprowadzić taką analizę, by zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Powstały dokument koniecznie trzeba przedstawić osobom korzystającym z obiektu, na przykład w formie szkolenia.

Profesjonalna analiza bezpieczeństwa pożarowego

Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego budynku to proces, który wymaga dużego doświadczenia oraz profesjonalnej wiedzy, warto więc w tej kwestii zaufać specjalistom z Fireproof. Oferujemy przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną, a także w czasie remontów czy po nich. Lata rzetelnej pracy pomagają nam również w przygotowaniu szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a następnie przeprowadzeniu szkoleń z wprowadzonych aktualizacji.FAQ:

Co to jest analiza bezpieczeństwa pożarowego procesu technologicznego i budynku?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego procesu technologicznego stanowi ocenę ryzyka wystąpienia pożaru przy danym stanowisku pracy, sprawdzenie dostępnych zabezpieczeń oraz między innymi wyznaczenie działań w przypadku powstania zagrożenia. Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku to natomiast kontrola wymagań prawnych i technicznych elementów zapobiegających oraz minimalizujących straty wywołane pożarem.

Na czym polega analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku polega na wyznaczeniu potencjalnych zagrożeń poprzez szczegółowe badanie budowli i warunków jego funkcjonowania. Specjalista przeprowadzający analizę zwraca uwagę między innymi na liczbę pomieszczeń oraz kondygnacji budynku, składowane materiały łatwopalne, podział obiektu na strefy pożarowe, a także warunki ewakuacji. Analiza stanowi aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą jak najszybciej trzeba udostępnić użytkownikom budynku.

Jak często należy przeprowadzać analizę bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa wiąże się bezpośrednio z aktualizacją instrukcji przeciwpożarowej, trzeba więc jej dokonywać co najmniej raz na 2 lata. Należy zlecić jej wykonanie również po zmianie sposobu użytkowania obiektu, również tymczasowej, na przykład spowodowanej remontem. Konieczna jest analiza bezpieczeństwa w jego trakcie, a także po zakończeniu prac.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: