/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Na czym polega przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu?

Na czym polega przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu?

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej uwzględniają konieczność zamontowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. By urządzenie było niezawodne w najbardziej potrzebnym momencie, należy przeprowadzać regularne przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Kiedy należy dokonać takiego przeglądu oraz na czym on polega?Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – co to jest i jak działa?

Wyłącznik prądowy jest zaliczany do urządzeń przeciwpożarowych, które z definicji mają zapobiegać powstawaniu pożaru, wykrywać i zwalczać go bądź ograniczać jego skutki. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w skrócie PWP) jest urządzeniem odcinającym dopływ prądu do wszystkich obwodów – z wyjątkiem tych, które zasilają instalacje i sprzęt, którego prawidłowe działanie podczas ewentualnego pożaru jest niezbędne.

Do tych urządzeń zalicza się:

 • pompy pożarowe,
 • audiowizualny system ostrzegawczy,
 • windy wykorzystywane przez ekipy ratownicze,
 • systemy technicznych zabezpieczeń ppoż.,
 • wentylację pożarową.

W następstwie wyłączenia PWP nie powinno załączać się drugie źródło energii elektrycznej (z wyjątkiem ww. wymienionych urządzeń i źródła, które zasila awaryjne oświetlenie – jeśli takowe występuje w budynku).

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – gdzie powinien być zlokalizowany?

Według paragrafu 183 zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w obiektach o powierzchni przekraczającej 1000 m3 bądź w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, konieczne jest zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W przepisach można znaleźć informację o tym, gdzie powinien być zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Według ww. Rozporządzenia należy ulokować go w pobliżu głównego wejścia do budynku bądź złącza. Urządzenie powinno zostać również odpowiednio oznakowane.

Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – każdy projekt obiektu budowlanego należy sprawdzić pod kątem spójności z wymaganiami dot. ochrony przeciwpożarowej. Z kolei w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, której aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeciwpożarowe wyłączniki prądowe są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych – te powinny natomiast wykonane zgodnie z projektem, który został skonsultowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ważne jest zatem sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, które mogą w skuteczny sposób chronić zdrowie lub życie ludzkie. Nasze przedsiębiorstwo oferuje przeprowadzanie specjalistycznych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz kompleksowy nadzór nad obiektem pod względem zabezpieczeń ppoż.

W ramach przeprowadzania przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy sprawdzić:

 • Funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego – należy wziąć pod uwagę różne czynniki, między innymi to, czy wyłącznik działa automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga ręcznego uruchomienia.
 • Zgodność umiejscowienia PWP w budynku – w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej widnieje informacja, gdzie powinien być zlokalizowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu i podczas przeglądu należy sprawdzić odniesienie stanu faktycznego do wymogów.
 • Stan techniczny aparatu – na funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych ma wpływ wiele czynników, również budowa i jakość konstrukcji danego urządzenia.
 • Kontrola oznakowania – nie tylko lokalizacja, ale właściwe oznaczenie wyłącznika prądu jest istotne – zarówno z perspektywy przepisów prawnych, jak i rzeczywistego użycia przycisku w awaryjnych sytuacjach.
 • Ocena wizualna wyłącznika – należy sprawdzić, czy wyłącznik ani żaden jego komponent nie jest uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.
 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części.

W aktualnych przepisach nie ma kryteriów określających formę kontroli wyłącznika przeciwpożarowego. Zakres przeglądu powinien obejmować jednak najważniejsze czynniki, które pozwolą upewnić się, czy to urządzenie funkcjonuje dobrze i nie zawiedzie w najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach. Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być zatem przeprowadzony przez specjalistów w tym zakresie.

Warto pamiętać o tym, że nawet najlepszy przeciwpożarowy wyłącznik prądu może czasem ulec awarii. Do najczęstszych zalicza się śniedzenie styków, gdy urządzenia są umieszczone w miejscach o podwyższonym poziomie wilgoci. W efekcie może to spowodować nieprawidłowe działanie wybranych układów. Przyczyną niefunkcjonowania PWP może być także niewłaściwe podłączenie. Tego typu usterki wymagają niezwłocznej naprawy lub wymiany aparatu bądź instalacji.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół

Po przeglądzie urządzeń przeciwpożarowych spisuje się protokół, w którym znajdują się najważniejsze informacje na temat stanu aparatu oraz przeprowadzonej kontroli:

 • lokalizacja przycisków sterujących oraz rozdzielni elektrycznej,
 • stan techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • oznakowanie urządzenia przeciwpożarowego.

Protokół powinien zawierać również ewentualne uwagi, a także datę kolejnego przeglądu.

Kiedy wykonać przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu?

PWP, jako urządzenie przeciwpożarowe, podlega obowiązkowi przeprowadzenia przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by przegląd nie odbywał się rzadziej niż raz w roku. Minimum co 12 miesięcy należy zatem zadbać, by specjaliści z uprawnieniami przeprowadzili profesjonalny przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Dlaczego warto zainwestować w przegląd PWP?

Prawidłowo funkcjonujący wyłącznik przeciwpożarowy prądu zwiększa bezpieczeństwo zarówno ewakuujących się osób, jak i strażaków. Może zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się ognia, a także przyczynia się do skuteczniejszej walki z ogniem. Urządzeń elektrycznych, które są pod napięciem, nie należy gasić pianą ani innymi substancjami, które mają w zawartości wodę, ponieważ jest ona dobrym przewodnikiem prądu, co może prowadzić do porażenia osoby gaszącej.

Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu to inwestycja w bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie – bez względu na to, czy jest to budynek mieszkalny, firmowy, przemysłowy czy publiczny. W codziennej pracy stawiamy na precyzję w działaniu, rzetelność oraz opieranie się na doświadczeniu i przepisach prawnych. Liczy się dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo danego budynku oraz osób w nim przebywających.

Jako zespół specjalistów wierzymy, że wieloczęściowe zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów zwiększają ich ochronę, przyczyniając się także do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w danym budynku. Fireproof to przedsiębiorstwo, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej: od specjalistycznych przeglądów, po konserwację i naprawę danych systemów oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie wdrażania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wiemy, że każdy obiekt budowlany wymaga innych systemów. Staramy się dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych Klientów, a także opracowywać rozwiązania będące złotym środkiem pomiędzy bezpieczeństwem zgodnym z przepisami prawnymi a rozwiązaniami na miarę możliwości i budżetu Partnerów biznesowych.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami przeprowadzanych przeglądów technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!Materiały źródłowe: