Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Systemy detekcji gazów

  /    /  Systemy detekcji gazów

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

FIREPROOF

Zatrucie lub wybuch - oba skutki wystąpienia szkodliwych gazów w pomieszczeniu mogą być tragiczne w skutkach dla ludzi i obiektu. Żeby wyeliminować ryzyko zagrożenia, montujemy nowoczesne systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych. Zachęcamy Państwa do zadbania o bezpieczną przyszłość, oddając ją w ręce specjalistów z Fireproof.

System detekcji gazu w świetle prawa

Specjaliści w zakresie pożarnictwa i związanych z tą dziedziną systemów ppoż. mają nie tylko obszerną wiedzę i praktyczne umiejętności, ale także znają odpowiednie przepisy. W Fireproof zawsze wykonujemy projekty, instalacje i serwisy w oparciu o nasze doświadczenie, ale także aktualne akty prawne. Dzięki temu mamy pewność, że osiągamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa w każdym obiekcie, w którym przeprowadzamy montaż systemów detekcji gazów.

Najważniejsze zbiory norm prawnych w przypadku systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych to następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W treści rozporządzenia zawarto nakaz stosowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających w każdym pomieszczeniu, gdzie łączna moc grzewcza urządzeń (kotłów na paliwa gazowe) przekracza 60 kW. Taki system nie tylko wykrywa gaz, ale także automatycznie odprowadza go na zewnątrz już w pierwszych momentach wystąpienia zagrożenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury informuje również o zasadach wykrywania i usuwania gazów w garażach zamkniętych. Systemy wykrywania gazów (CO, LPG) muszą sterować wentylacją mechaniczną.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

W tym dokumencie czytamy, że system detekcji gazów jest niezbędny w pomieszczeniach do składowania materiałów niebezpiecznych. Chodzi o gazy, które mogą wywołać pożar lub wybuch, a w konsekwencji wydzielanie substancji trujących lub tworzących mieszankę wybuchową z powietrzem.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zgodnie z treścią rozporządzenia systemy detekcji gazów muszą być poddawane przeglądom (w tym konserwacji) co najmniej raz w roku lub częściej – w zależności od ustaleń producenta. Czasami testowe sprawdzenie gazem musi odbywać się nawet co trzy miesiące.

Kolejny ważny zapis dotyczy projektowania systemów detekcji gazów – przed wykonaniem instalacji należy uzgodnić założenia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dopuszczenie do użytkowania następuje dopiero po odpowiednich badaniach i próbach, które weryfikują prawidłowe działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.

Za utrzymanie systemów detekcji gazów w stanie pełnej sprawności odpowiadają właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów, w których są montowane.

System detekcji gazów – gdzie jest niezbędny?

Podsumowując przepisy – systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych należy zamontować w takich miejscach jak:

garaże zamknięte (warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, parkingi podziemne, hale garażowe) - systemy detekcji gazów wykrywają i usuwają niebezpieczne produkty spalania paliw z silników spalinowych na benzynę, olej napędowy czy LPG. Oprócz tego system steruje wentylacją. Przykładowo, jeśli w garażach dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem, wentylacja będzie sterowana detektorami LPG;

zakłady przemysłowe - w trakcie procesów produkcyjnych mogą wydzielać się gazy zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników;

pomieszczenia do składowania materiałów niebezpiecznych - czyli takich, które mogą wywołać pożar, wybuch lub wydzielać substancje toksyczne do powietrza;

kotłownie i inne pomieszczenia z urządzeniem grzewczym zasilanym gazem o łącznej mocy grzewczej ponad 60 kW.

Systemy detekcji gazów

System detekcji gazów – warunki prawidłowej instalacji

Montaż systemów detekcji gazów to zadanie dla profesjonalistów – od prawidłowej instalacji wszystkich urządzeń zależy bezpieczeństwo obiektu i przebywających w nim osób. W Fireproof zajmują się tym zawodowi strażacy, którzy codziennie projektują, wdrażają i serwisują zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków.

 

Przy instalacji systemów detekcji gazów uwzględniamy następujące czynniki:

  1. Analiza warunków panujących w obiekcie

Na pracę detektorów wpływa mikroklimat danego budynku, który trzeba bezwzględnie wziąć pod uwagę. Mowa tu o takich elementach jak wilgoć, temperatura powietrza czy obecność gazów zakłócających, które nie są szkodliwe, ale mogą zafałszować dane odczytywane przez system detekcji. Przy montażu ustala się też metody wizualizacji czy archiwizacji danych, wykorzystanie zasilania awaryjnego i konieczność sterowania urządzeniami wykonawczymi.

Żeby prawidłowo wdrażać systemy detekcji gazów, trzeba precyzyjnie ustalić też progi alarmowe. Odchyły w jedną lub drugą stronę mogą powodować nieuzasadnione alarmy i zakłócenia w pracy albo wręcz przeciwnie – zwiększyć ryzyko zatrucia bądź wybuchu, bo system zadziała zbyt późno.

 

  1. Wybór miejsc montażu detektorów

Detektory, czyli urządzenia wykrywające obecność niepożądanych gazów w pomieszczeniu, nie mogą być instalowane w przypadkowych miejscach. System detekcji gazów będzie funkcjonował bezpiecznie i sprawnie, jeśli przy wyborze miejsc montażu uwzględni się:

prawdopodobną lokalizację szkodliwych gazów, w której ich stężenie może przekroczyć dopuszczalne wartości,

ciężar właściwy gazu w pomieszczeniu,

kierunki przepływu powietrza,

lokalizację punktów (otworów) wywiewu i nawiewu,

łatwy dostęp do detektorów.

Wybieramy miejsca montażu czujników w oparciu o wszystkie wyżej wymienione warunki panujące w chronionej strefie.

 

  1. Prawidłowe wykonanie instalacji

Wyżej wymienione rozporządzenia to nie koniec zasad, których przestrzegamy przy montowaniu poszczególnych elementów systemu. Stosujemy się do instrukcji, wytycznych i przepisów, a teoretyczną wiedzę łączymy z wyborem wysokiej jakości materiałów instalacyjnych i starannym okablowaniem.

 

  1. Eksploatacja

Montując system detekcji gazów, kładziemy duży nacisk także na edukację inwestorów i użytkowników obiektu. Żeby wszystkie urządzenia działały prawidłowo, niezbędna jest umiejętna eksploatacja. Przedstawiamy instrukcję obsługi producenta i wyjaśniamy wszystkie istotne kwestie związane z przeglądem, kalibracją i pracą systemu.

 

  1. Kontrola systemu detekcji gazów

W instrukcji można znaleźć również wytyczne dotyczące przeglądów i kalibracji detektorów – wykonują ją uprawnione laboratoria w warunkach wskazanych przez producenta.

Detektory gazu – najważniejsze urządzenia w systemie

Detektory, zwane też sensorami, czujnikami lub czujkami, odpowiadają za wykrycie obecności toksycznych bądź wybuchowych gazów w danym pomieszczeniu. W zależności od sposobu wykrywania substancji, urządzenia dzieli się na:

detektory elektrochemiczne

- ich działanie opiera się na ogniwach, które produkują prąd elektryczny. Ilość tej energii jest tym większa, im wyższe stężenie gazu. Sensory elektrochemiczne są bardzo selektywne, lecz nie na 100% - możliwe jest zafałszowanie danych przez gazy zakłócające, które zwykle zawyżają wskazania;

detektory katalityczne

- wykrywanie gazu jest możliwe dzięki procesowi katalitycznego utleniania, czyli reakcji egzotermicznej. Układ ma dwa elementy - bierny i aktywny o takiej samej rezystancji przy tej samej temperaturze. Jeśli w powietrzu pojawi się gaz palny, reakcja utleniania zajdzie tylko na elemencie aktywnym. Wówczas wydziela się ciepło, a w detektorze powstaje napięcie informujące o wartości stężenia wykrytego gazu;

detektory Infra-Red

- w tym przypadku procesem, który pozwala na wykrycie niepożądanej substancji, jest pochłanianie promieniowania podczerwonego przez wiązania chemiczne w cząsteczkach gazu. Wartość stężenia gazu można określić po długości fali pochłanianego promieniowania. Detektory Infra-Red najlepiej sprawdzają się do precyzyjnych pomiarów stężenia dwutlenku węgla, metanu i propanu-butanu;

detektory półprzewodnikowe

- wykrywanie zagrożenia bazuje na zjawisku powierzchniowej adsorpcji gazu na aktywnym elemencie pomiarowym. W zależności od składu półprzewodnika i temperatury pracy sensor gazu będzie zmieniał swoją selektywność. Rezystancja półprzewodnika zmienia się wraz ze wzrostem stężenia danego gazu w powietrzu. Detektory półprzewodnikowe są najlepszymi czujnikami tlenku węgla.

Sensory wybiera się w zależności od środowiska, w jakim będą pracować. Wraz z upływem czasu ich parametry będą się zmieniać, dlatego tak ważna jest systematyczna kalibracja, czyli korekta wskazań detektora.

Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych – pozostałe urządzenia

Oprócz detektorów gazów w skład systemu wchodzi również moduł alarmowy/sterujący, czyli centrala, która zasila detektory, odbiera sygnały, kieruje je dalej do urządzeń odbiorczych, steruje elementami wykonawczymi, załącza alarmy akustyczne i optyczne. Oprócz tego analizuje, wizualizuje i archiwizuje dane z systemu. Najbardziej złożone centrale mogą odbierać dane z 16 detektorów.

Ogromnie ważną grupą elementów są urządzenia robocze, czyli wykonawcze. Sygnalizatory optyczne i akustyczne informują o zagrożeniu, a zawory odcinają dopływ gazu, przez co toksyczna substancja się nie przemieszcza. Przykładowo w dużych instalacjach przemysłowych stosuje się zawór motylkowy sterowany siłownikiem elektrycznym, a w strefach zagrożonych wybuchem zawór klapowy zamykany ręcznie przez zwolnienie napiętej sprężyny.

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej

Fireproof – kompleksowa obsługa systemów detekcji gazów

Nasze usługi z zakresu systemów detekcji gazów to nie tylko montaż, ale także:

projekt dopasowany do warunków panujących w obiekcie i wymagań inwestora;

pomoc w doborze czujników;

uruchomienie wszystkich urządzeń wraz ze sprawdzeniem poprawności działania;

okresowe przeglądy;

naprawa lub wymiana detektorów i innych elementów systemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu – warto zaufać specjalistom, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów w całej Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych