Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

System sygnalizacji pożaru – Poznań

  /    /  System sygnalizacji pożaru – Poznań

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) - czym są?

FIREPROOF

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) zgodnie z tym, co wskazuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jest wymagany aż w 21 różnych rodzajach obiektów. Bardzo często, mimo że dany budynek nie znajduje się na liście obiektów, w których SSP jest wymagany, właściciel decyduje się na tego typu instalacje przeciwpożarowe ze względów bezpieczeństwa lub też wymagania, jakie postawił przed nim ubezpieczyciel.

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników. Działamy w Poznaniu i okolicach, ale także w wielu innych miejscowościach. Jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem bezpiecznego użytkowania obiektu jest system sygnalizacji pożaru, dlatego korzystając z naszej oferty, mają Państwo pewność, że będą wykonywali go ludzie kompetentni oraz doświadczeni.

Systemy sygnalizacji pożaru stosowane przez nas w Poznaniu są dopasowywane do indywidualnych potrzeb oraz wymagań i możliwości technicznych danego obiektu. W związku z tym zakres działania i rodzaje elementów mogą w różnych przypadkach prezentować się inaczej. Wszystkie systemy SSP łączy jednak główne zadanie, którym jest sygnalizacja pożaru przez automatyczny alarm. Dzięki akustycznym lub akustyczno-optycznym komunikatom służby i personel budynku mogą sprawnie zareagować na możliwość wystąpienia szkód i przeprowadzić sprawną ewakuację.

Funkcje systemu sygnalizacji pożarowej

Ochrona pożarowa to złożony proces, dlatego obiekty wyposażone w automatyczne systemy sygnalizacji pożaru składają się z różnego rodzaju elementów. Oprócz centrali i czujek niezbędne są automatyczne alarmy, ręczne ostrzegacze pożarowe i wiele innych. Ze względu na swoją rozbudowaną budowę systemy sygnalizacji pożarowej mają wiele różnych funkcji, które razem dają zadowalający efekt i skutecznie chronią osoby i mienie znajdujące się w budynku.

 1. Monitorowanie i wykrywanie ognia

Detekcja zagrożenia jest jednym z podstawowych zadań systemu przeciwpożarowego SSP. System sygnalizacji pożaru służy do wykrywania ognia, dymu lub promieniowania podczerwonego – w zależności od urządzenia. Wszystko to jest możliwe dzięki zaawansowanej technologii stosowanej w zabezpieczeniach projektowanych i montowanych przez FIREPROOF. Systemy sygnalizacji pożarowej służą do wykrywania ognia w obiekcie także w miejscach niewidocznych i niedostępnych dla ludzi. Ponadto systemy te nie są tak zawodne, jak ludzkie zmysły.

Urządzenia detekcyjne działają cały czas, więc ochrona jest zapewniona na niezmiennie wysokim poziomie. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli SSP nie będzie działał bez przerwy, cała inwestycja tak naprawdę traci sens. W obiektach mających bardzo dużą powierzchnię i w których stale przebywa wiele osób niezawodne wykrywanie ognia i dymu jest koniecznością, jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie.

 1. Alarmowanie

Żeby system sygnalizacji pożarowej SSP mógł działać prawidłowo, po wykryciu zarzewia ognia konieczne jest zasygnalizowanie zagrożenia. Możemy zamontować alarm dźwiękowy, alarm optyczny lub alarm optyczno-dźwiękowy. Najważniejsze jest, żeby sygnały trafiły do wszystkich osób znajdujących się na terenie obiektu chronionego przez SSP.

W FIREPROOF kluczowa jest także optymalizacja systemu sygnalizacji pożarowej pod względem ustawień, tak żeby nie dopuścić do fałszywych alarmów. O pożarze automatycznie powiadomiony może być także zarządca budynku, nawet jeśli nie znajduje się na jego terenie. Prawidłowo działające funkcje sygnalizujące umożliwiają szybkie rozpoczęcie ewakuacji na wczesnym etapie pożaru.

 1. Powiadamianie jednostek

Projektowane przez techników z FIREPROOF systemy sygnalizacji pożaru w Poznaniu są tak skonstruowane, by automatycznie zawiadamiać odpowiednią jednostkę straży pożarnej o zaistniałym zagrożeniu. Szybki przyjazd służb mundurowych jest niezbędny nie tylko po to, by jak najszybciej ugasić pożar, ale także po to, żeby pomóc poszkodowanym osobom. Często na skutek ewakuacji i zarządzania dużą grupą ludzi samo gaszenie ognia schodzi na dalszy plan, dlatego interwencja straży pożarnej jest kluczowa, by ograniczyć negatywne dla obiektu i mienia skutki pożaru.

Podsumowując, system sygnalizacji pożaru ma jeden nadrzędny cel – umożliwienie ewakuacji na jak najwcześniejszym etapie powstającego pożaru, zanim ogień osiągnie trudne do opanowania rozmiary.

 1. Sterowanie

System sygnalizacji pożaru SSP w Poznaniu to rozbudowana struktura urządzeń wykonawczych, które są uruchamiane i sterowane w przypadku wystąpienia zagrożenia. Sama detekcja i sygnalizacja pożaru to tylko połowa skutecznej ochrony. Podczas gdy osoby przebywające w obiekcie organizują ewakuację, system sygnalizacji pożarowej po pierwsze rozpoczyna akcję ratowniczą przy użyciu urządzeń gaśniczych, a po drugie ingeruje w konstrukcję budynku (np. otwiera drzwi i bramy ewakuacyjne), ułatwiając ewakuację.

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru – rozporządzenie

Wyżej wspomniane rozporządzenie (art. 28.1.) wskazuje, w jakich typach obiektów należy zamontować system sygnalizacji pożaru. Kiedy jest on wymagany, z czego powinien się składać i wiele innych przydatnych informacji – wszystko to można znaleźć w przytoczonym dokumencie, który stanowi najważniejszy akt regulujący system sygnalizacji pożaru. Norma, jaką podaje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., wymienia następujące rodzaje budynków, które bezwzględnie trzeba wyposażyć w systemy sygnalizacji pożarowej:

 1. handlowe i wystawowe (jednokondygnacyjne, w których strefa pożarowa przekracza 5 000 m2 i wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2 500 m2),
 2. teatry o liczbie miejsc powyżej 300,
 3. kina o liczbie miejsc powyżej 600,
 4. budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 6. szpitale (oprócz psychiatrycznych) i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200,
 7. szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100,
 8. domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100,
 9. zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 10. wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej,
 11. budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidziany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 12. budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w punkcie 11. o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,
 13. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 14. muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 15. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 16. centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centrale tranzytowe o pojemności 5 000 – 10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,
 17. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmują więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 18. stacje metra i stacje kolei podziemnych,
 19. dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 20. banki, w których powierzchnia strefy pożarowej zawierającej salę operacyjną przekracza 500 m2,
 21. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Czy to zamyka listę budynków, w których warto zamontować system sygnalizacji ppoż.? Nie, wymagania zawarte w rozporządzeniu nie są tak naprawdę żadnym ograniczeniem. W FIREPROOF zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów sygnalizacji pożaru w Poznaniu – także w budynkach prywatnych – domach, apartamentach i mieszkaniach, zakładach pracy i wielu innych. Ponadto prowadzimy kompleksowe przeglądy i serwis systemów sygnalizacji pożaru.

Nie warto kierować się liczbą miejsc określoną przez rozporządzenie – system alarmu pożarowego (SAP) jest niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa również w mniejszych obiektach niż te wskazane przez normę.

System sygnalizacji ppoż. w Poznaniu – integracja systemu z innymi urządzeniami

System sygnalizacji przeciwpożarowej można zintegrować z innymi systemami przeciwpożarowymi. Dzięki temu uzyskujemy kompleksowy zespół urządzeń, które nie tylko wykrywają zagrożenie i o nim alarmują, ale także rozpoczynają działania ograniczające rozprzestrzenianie się ognia oraz jego likwidację w budynku.

Po odebraniu komunikatu od czujek centrala systemu może reagować na szereg różnych sposobów. Może przykładowo uruchomić system tryskaczy albo elementy systemów oddymiania (klapy i okna dymowe). Inną reakcją może być wyłączenie niebezpiecznych urządzeń elektrycznych, które są dodatkowym zagrożeniem, a także otwieranie drzwi ewakuacyjnych. Integracja urządzeń przeciwpożarowych z systemami sygnalizacji niesie za sobą wiele korzyści i pozwala na najszybsze z możliwych uporanie się z zagrożeniem.

system sygnalizacji pozaru fireproof

Budowa systemu sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru składa się z kilku elementów. Głównym z nich jest centrala, która pobiera komunikaty od czujek, analizuje dane oraz uruchamia inne podzespoły. W skład całego systemu poza centralą i czujnikami dymu wchodzą jeszcze sygnalizatory dźwiękowe i optyczne, które alarmują osoby przebywające w budynku o zaistnieniu zagrożenia pożarowego, a także ręczne ostrzegacze pożarowe, które można włączyć ręcznie po zauważeniu ognia.

Jednym z podstawowych zadań systemu sygnalizacji pożaru jest wykrywanie ognia poprzez liczne czujki pożarowe, przekazujące zbierane dane do centrali. Należą do nich czujki:

dymu,

ciepła,

jonizacyjne,

liniowe,

płomienia,

dualne,

zasysające.

W zależności od specyfiki obiektu montujemy wyposażony w odpowiednie detektory system sygnalizacji pożaru. Wymagania nakładane przez Klienta oraz normy prawne są dla nas priorytetem i warunkiem niezbędnym do spełnienia.

Podsumowując, w skład systemów alarmu pożarowego SAP wchodzą czujki przekazujące informacje do centrali, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory emitujące alarm, moduły sterujące, które uruchamiają dodatkowe urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Postaw na bezpieczeństwo – system sygnalizacji pożaru, Poznań

Systemy sygnalizacji pożaru muszą znaleźć się w budynkach określonych przez przepisy. Wśród nich znajdują się nie tylko obiekty publiczne, ale i prywatne. Montaż systemów sygnalizacji pożaru SSP jest obowiązkowy szczególnie w dużych obiektach komercyjnych, jak i użyteczności publicznej takich jak teatry, kina, obiekty handlowe, garaże podziemne, szpitale czy obiekty noclegowe.

Każdy obiekt jest narażony na ryzyko powstania pożaru, dlatego warto zainwestować w odpowiedni system sygnalizacji pożarowej. Dzięki niemu zagrożenie szybko zostanie wykryte, co zwiększa szansę na uratowanie zdrowia i życia.

Jako poznańska firma z wieloletnim doświadczeniem w branży rozwiązań pożarowych, możemy zaoferować Państwu kompleksową oraz profesjonalną obsługę w tym zakresie. Cena systemu sygnalizacji pożaru uzależniona jest od wybranych urządzeń. Od lat dbamy o zabezpieczenie przeciwpożarowe wielu budynków w Poznaniu i innych miejscowościach zarówno w obiektach publicznych, jak i prywatnych. Dzięki naszej wiedzy dopasowujemy idealne rozwiązania do wymagań obiektu i naszych Klientów.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych