Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Przepusty instalacyjne ppoż

  /    /  Przepusty instalacyjne ppoż

PRZEJŚCIA PPOŻ. - PRZEPUSTY INSTALACYJNE KABLOWE I RUROWE

FIREPROOF

Doskonała znajomość przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim znajomość dokumentacji materiałów (Krajowa Ocena Techniczna, Aprobata Techniczna, Europejska Ocena Techniczna) używanych do wykonywania przejść instalacyjnych, takich firm jak Promat, Hilti, Mercor, Alfaseal i wielu innych, pozwala nam na prawidłowe zabezpieczenie przepustów. Każde przejście instalacyjne traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać do niego odpowiedni produkt.

Są też przypadki bardziej skomplikowane, do których należy przygotować Indywidualne Dokumentacje Techniczne zaopiniowane przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Inwestor jest informowany o takiej konieczności. Wszystkie przejścia przeciwpożarowe są przez nas zaznaczane na planach, które załączamy do protokołu końcowego. Posiadamy autoryzację wiodących producentów biernych zabezpieczeń ppoż. na polskim rynku.

Przepusty instalacyjne ppoż. – bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przejścia ppoż. należą do szerokiej grupy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonywanych przez firmę Fireproof. Ich rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa budynku oraz znajdujących się w nim osób i mienia poprzez podniesienie odporności ogniowej. Wykonuje się je na etapie projektowania obiektu, dobierając odpowiednie materiały budowlane i gotowe produkty, które posiadają deklarację stałości właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, a co najważniejsze – klasyfikację ogniową. To wszystko razem zapewnia podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez spowolnienie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia.

Dzięki odpowiednio dobranym przejściom ppoż. i innym zabezpieczeniom biernym budynek może być w stanie sam ochronić się przed pożarem. Klasę odporności ogniowej, którą muszą spełniać obiekty zabezpieczone przed pożarem, określa rozdział drugi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Specyfika i rola przejść instalacyjnych w budynkach

Źródło zagrożenia pożarowego może znajdować się we wnętrzu – w ścianie bądź w stropie – domu, firmy, biura czy innego obiektu, w którym na co dzień przebywają ludzie. Wyjaśnienie, do czego służą przepusty przeciwpożarowe, należy jednak zacząć od stref pożarowych. Zgodnie z prawem, każdy obiekt budowlany musi być na nie podzielony. Instalacje złożone z rur, kabli czy kanałów często przebiegają przez przegrody, które oddzielają poszczególne strefy pożarowe w obiekcie, przez co ingerują w konstrukcję ścian i stropów. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego, czyli wspomniane przegrody, muszą zachować odpowiednio wysoką klasę odporności ogniowej, dlatego instalacje trzeba zabezpieczyć.

Przejście przeciwpożarowe pełni funkcję bariery, której zadaniem jest wytrzymanie przez określoną ilość czasu i zabezpieczanie przed pożarem. Przejścia ppoż. mają uniemożliwić przedostanie się ognia przez przegrodę w konstrukcji budynku. Uszczelniają miejsce, w którym przechodzi instalacja, dzięki czemu nie przedostaną się tam gorące i toksyczne gazy pożarowe. Ponadto przejścia przeciwpożarowe zapewniają izolację termiczną, przez co druga strona przepustu tak bardzo się nie nagrzewa.

przepusty przeciwpożarowe

Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych

Przejścia instalacyjne mają określoną klasę odporności ogniowej, która świadczy o efektywności tego rozwiązania. Oznacza się ją literami oraz liczbą. Przykładowo symbol EI120 oznacza, że przez 120 minut przejście instalacyjne będzie stanowić ochronę podczas pożaru. W przypadku elementów oddzielenia przeciwpożarowego budynku symbol będzie wyglądał np. tak: REI120. Oznacza to, że przegroda wymaga właśnie zabezpieczenia o odporności ogniowej EI120.

Jeśli chodzi o materiały używanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych, zależy to od rodzaju instalacji, która przebiega przez daną przegrodę. Znaczenie ma np. materiał, z którego są wykonane przewody, a konkretnie to, czy jest palny i czy szybko się nagrzewa. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów palnych to najczęściej wkład pęczniejący, natomiast do przewodów niepalnych używa się systemów farb i mas ogniochronnych.

Wybór zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych zależy też od rodzaju elementu konstrukcyjnego – innych materiałów użyjemy do ścian, a innych do stropów. W Fireproof do każdego obiektu i każdej przegrody podchodzimy indywidualnie, zawsze dobierając najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dążymy do zapewnienia przede wszystkim osobom przebywającym w danym budynku maksymalnej ochrony przeciwpożarowej. Projektowanie i wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych najlepiej powierzyć firmie, która specjalizuje się w ochronie budynków przed ogniem, a nie firmie elektrycznej, sanitarnej czy innej, która wykonuje instalacje.

Rodzaje przepustów instalacyjnych

Przepusty ppoż. są stosowane do różnych typów instalacji: grzewczych, chłodniczych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Wynika to z faktu, że bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe mogą być stosowane do wszystkich typów rurociągów, a także do przewodów w instalacjach elektrycznych. Wyróżnia się wobec tego:

przepusty rur niepalnych,

przepusty rur palnych (w izolacji lub bez),

przepusty elektryczne,

przepusty kombinowane,

przepusty zgodne z Indywidualną Dokumentacją Techniczną.

W skrócie, przepusty dzieli się głównie ze względu na rodzaj transportowanego medium (kablowe lub rurowe) oraz na stopień palności materiału, z którego wykonano instalację (przewody palne, niepalne).

Przejścia ppoż. – rury palne

Rury palne mogą być wykonane z tworzywa sztucznego – PVC, PP, PE bądź z mieszanek tych materiałów. Stosuje się do nich wkład pęczniejący, który w razie wystąpienia ognia zwiększa swoją objętość kilkukrotnie i w konsekwencji zabezpiecza przestrzeń w miejscu przepalenia się rury. Produkty z wkładem pęczniejącym można stosować również do rur niepalnych, jeśli mają izolację z materiału palnego. Przepusty instalacyjne wypełniają wówczas masą pęczniejącą miejsca wypalenia się izolacji.

Zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych – rury niepalne

Rury niepalne są wykonane ze stali, miedzi bądź żeliwa. Od tworzywa rur w instalacji oraz ich izolacji zależy dobór konkretnego produktu. Do przepustów instalacyjnych rur niepalnych zazwyczaj stosujemy systemy farb i mas ogniochronnych sprawdzonych producentów – Promat, Hilti czy Alfaseal.

Ustalając długość, na jakiej malujemy rury farbą ogniochronną oraz grubość malowania zależy od wymaganej odporności ogniowej danego przepustu instalacyjnego. Ponadto bierze się pod uwagę aprobatę techniczną dla materiału. Jeśli chodzi o przestrzeń między rurą a przegrodą, wypełnia się ją wełną mineralną.

rury niepalne

Przepusty instalacyjne kablowe

Zabezpieczenia ppoż. przewodów elektrycznych w przejściach instalacyjnych obejmują zazwyczaj kable wchodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Używamy wówczas wełny o odpowiednio dużej gęstości i malujemy oddzielenie niepalną masą.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kombinowanych

Przejścia kombinowane wyróżniają się tym, że przez przegrodę przechodzi kilka rodzajów instalacji w jednym miejscu. Wówczas wykonywanie zabezpieczenia przeciwpożarowego jest wieloetapowe i wymaga użycia kilku różnych materiałów. Dla Fireproof nie ma znaczenia, czy instalacja będzie składała się z rur palnych, niepalnych czy będzie to system kombinowany – zawsze zapewniamy stosowną klasę odporności ogniowej przegrody, dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku, mienia, a przede wszystkim ludzi.

GALERIA

FIREPROOF
Przepusty instalacyjne
Przepusty kablowe
Dylatacje przeciwpożarowe

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Wykonamy zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (więźby dachowe, schody, ściany) uzyskując tym samym klasę elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

FIREPROOF

Głównym celem zabezpieczenia tras kablowych jest wydłużenie czasu działania instalacji elektrycznych w razie pożaru.

FIREPROOF

Każde przejście instalacyjne traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać do niego odpowiedni produkt.

FIREPROOF

Wykonamy m.in. zabezpieczenie polegające na obudowaniu już istniejących kanałów stalowych lub samodzielne kanały z płyt ogniochronnych

FIREPROOF

Nasza firma oferuje zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji i szczelin budowlanych