Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

  /    /  Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

Przegląd bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Specjaliści ds. urządzeń przeciwpożarowych wykonają w Państwa obiekcie profesjonalny przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych. Wnikliwie sprawdzamy kondycję każdego elementu bramy, szukając uszkodzeń mechanicznych. Co więcej – symulujemy sytuację awaryjną, w której najlepiej można skontrolować działanie bramy. Systematyczne przeglądy bram przeciwpożarowych przyczyniają się do bezpieczeństwa całego obiektu i przebywających w nim osób.

Bramy przeciwpożarowe w świetle prawa

Na początek formalności – na jakiej podstawie prawnej wykonujemy przegląd bram przeciwpożarowych? Odpowiednie zapisy można znaleźć w aktualnej wersji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 278 czytamy:

W garażu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I 30. 

Powyższy przepis daje nam kilka ważnych informacji o bramach przeciwpożarowych – pełnią ogromnie ważną funkcję w garażach podziemnych, bo oddzielają tam strefy pożarowe. Jak to wpływa na bezpieczeństwo obiektu? Dzięki bramom ogień nie rozprzestrzenia się na kolejną strefę pożarową, a więc pociąga za sobą mniejsze żniwo – zarówno w postaci zniszczeń materialnych, jak i obrażeń obecnych tam osób.

Co ważne – garaże podziemne często nie mają innych systemów przeciwpożarowych. Rola właściwie działających bram oddzielających poszczególne strefy jest wówczas jeszcze ważniejsza dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Jak działają bramy przeciwpożarowe?

Żeby zrozumieć, na czym polega przegląd bram ppoż., najpierw warto poznać ich zasadę działania. Takie urządzenia mają swój autonomiczny system wykrywania ognia i dymu, a więc odpowiednie czujki po dwóch stronach i sygnalizatory. Cały mechanizm jest połączony z centralą, która steruje urządzeniem i wymusza ruch bramy. W momencie, gdy w obiekcie wybuchnie pożar, brama się zamyka, blokując płomieniom dalszą drogę.

Jak często trzeba zrobić przegląd bram przeciwpożarowych?

W przypadku urządzeń przeciwpożarowych – a więc również bram – kierujemy się dwoma źródłami informacji o częstotliwości przeglądów: rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz dokumentacją od producenta bramy (np. w instrukcjach obsługi).

Zgodnie z nimi bramy ppoż. powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie ze wskazaniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Jak wygląda przegląd bram ppoż.?

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych i bram są często pomijane przez właścicieli i zarządców obiektów, a główną przyczyną jest brak odpowiedniej wiedzy. Drzwi oraz bramy przeciwpożarowe są niezwykle ważnym elementem powstrzymującym rozprzestrzenianie się ognia do dalszych części obiektu. Ułatwia to ewakuację użytkowników budynku, zmniejsza straty popożarowe oraz usprawnia pracę ekip ratowniczych.

Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych to zadanie dla zawodowych strażaków – a tych nie brakuje w zespole Fireproof. Podczas prac kontrolnych sprawdzamy ogólny stan wizualny bramy pod względem uszkodzeń mechanicznych i ognisk korozji na powierzchni lakieru. Oprócz tego kontrolujemy kondycję i działanie każdego elementu bramy:

materiałów izolacyjnych,

czujek wykrywających pożar,

systemu sygnalizacji pożarowej współpracującego z bramą,

połączeń śrubowych, spawanych i innych,

rolek i linek naprężających,

drzwi ewakuacyjnych w bramie,

uszczelek pęczniejących,

zamków i rygli,

zawiasów i innych ruchomych części,

osłon sprężyn,

kotew na ścianach,

elektrozaczepu,

samozamykaczy.

Ponadto symulujemy sytuację zagrożenia – dowiedzą się Państwo, czy bramy przeciwpożarowe faktycznie uruchomią się po tym, jak czujka wykryje dym. Kontrolujemy pełny cykl pracy bramy ppoż.

Protokół po przeglądzie bram przeciwpożarowych

Następnie konieczne jest sporządzenie protokołu przeglądu – sprawdzenie funkcjonowania bramy będzie skrupulatnie udokumentowane. W protokole zapisujemy, czy sprawdzone przez nas urządzenia mogą dalej działać bez zarzutów aż do kolejnego przeglądu.

W dokumencie znajdą Państwo również przebieg czynność kontrolnych, lokalizację bram ppoż., a co najważniejsze – zalecenia dotyczące ewentualnych usterek czy braków, które ograniczają sprawność bramy.

Serwis bram przeciwpożarowych, drzwi i innych urządzeń ppoż.

Jeśli podczas przeglądu odkryjemy, że bramy przeciwpożarowe nie działają zgodnie z normami bezpieczeństwa, możemy wykonać wszystkie potrzebne naprawy. Kompleksowy serwis i konserwacja bram przeciwpożarowych obejmuje m.in.:

dozbrojenie drzwi,

wyczyszczenie i wyregulowanie toru jazdy i szczeliny między posadzką a skrzydłem bramy,

wymianę uszkodzonych elementów, np. okuć, czujek generujących fałszywe alarmy, akumulatorów,

smarowanie elementów ruchomych bramy, np. zawiasów, prowadnic,

inne zabiegi konserwacyjne.

Każdej naprawie towarzyszy odnotowanie informacji w protokole. Oprócz bram i drzwi przeciwpożarowych naprawiamy m.in. urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych, urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przeciwpożarowe klapy odcinające, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze. 

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów