Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przegląd systemów oddymiania

  /    /  Przegląd systemów oddymiania
Czujnik dymowy - przeglądy systemów oddymiania
FIREPROOF

Przeglądy systemów
oddymiania

Największym wrogiem człowieka w trakcie pożaru często nie jest sam ogień, lecz dym. Dlatego systemy oddymiania są tak ważne dla bezpieczeństwa w obiekcie. Ratują życie i ograniczają straty materialne, ale tylko pod warunkiem, że przeszły wymagane przeglądy systemów oddymiania. W FIREPROOF poddajemy specjalistycznej kontroli systemy oddymiające i inne urządzenia przeciwpożarowe.

Oddymianie przeciwpożarowe a bezpieczeństwo

To, że należy dokonywać przeglądu systemów oddymiania w obiektach mieszkalnych (na klatkach schodowych) i przemysłowych, wynika z funkcji, jaką oddymianie pełni w ochronie przeciwpożarowej. Prawidłowo działający system oddymiania przede wszystkim ułatwia ewakuację – a to ona jest zazwyczaj jedynym sposobem na uratowanie swojego życia w trakcie pożaru.

System oddymiania jest montowany głównie w obszarze ciągów komunikacyjnych. Wentyluje pomieszczenia i odprowadza dym i ciepło z dróg ewakuacyjnych i szybów windowych na zewnątrz. W przeciwnym wypadku toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania mogłyby zaszkodzić ludzkiemu zdrowiu, a nawet życiu. Są niebezpieczne również dla przedmiotów obecnych w budynku. Systemy oddymiające mogą uzupełniać sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne.

Wykonując przegląd systemu oddymiania, oceniamy, czy wszystkie urządzenia przeciwpożarowe działają zgodnie z przepisami i standardami producenta. Tylko wtedy mogą ułatwić i wydłużyć czas na ewakuację, a także prowadzenie akcji ratunkowej przez straż pożarną.

Przeglądy techniczne systemów oddymiania to zadanie dla specjalistów – zawodowych strażaków i inżynierów pożarnictwa, którzy tworzą zespół FIREPROOF. Posiadamy niezbędne uprawnienia, doświadczenie i przede wszystkim wiedzę, co pozwala nam dbać o Państwa bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową ludzi, obiektów i mienia.

Jak często sprawdzać systemy oddymiania – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

Przegląd systemu oddymiania to temat poruszany w rozporządzeniu MSWiA, polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, ustawach dot. prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej, a także w instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów systemów oddymiania.

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Regulacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zapis o częstotliwości przeglądów mówi, że trzeba je przeprowadzać tak często i w taki sposób, jak wskazuje instrukcja producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Akt prawny również wskazuje, że osobami, które utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w prawidłowym stanie, są właściciel i zarządca budynku. W FIREPROOF kontaktujemy się z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie systemów oddymiania w prawidłowym stanie technicznym i ustalamy termin przeglądu. Jeśli wykryjemy nieprawidłowości, naprawiamy urządzenia przeciwpożarowe, stosując się do zaleceń producenta sprzętu i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Przegląd systemu oddymiania | Fireproof24.pl

Przebieg przeglądu systemów oddymiania

Urządzenia poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z rozporządzeniem i instrukcjami producenta to:

klapy dymowe (w tym ich poszczególne części: rygle, uszczelki, siłowniki, zawiasy),

okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy,

centrale oddymiania,

czujki dymu,

ręczne przyciski oddymiania (znane wszystkim z klatek schodowych w budynkach mieszkalnych),

włączniki wentylatorów,

akumulatory, które zastępują zasilanie sieciowe w razie awarii.

Oprócz kontroli działania systemów oddymiania FIREPROOF zajmuje się również przeglądami takich urządzeń jak: systemy sygnalizacji pożaru (w tym sygnalizatory akustyczne), czujki pożarowe, gaśnice, hydranty, drzwi i bramy przeciwpożarowe itp.

Przegląd systemów wentylacji pożarowej przeprowadzamy dla dowolnego systemu oddymiania. Najpopularniejszy, czyli grawitacyjny system oddymiania połączony z systemami sygnalizacji pożaru, jest wykorzystywany nie tylko do odprowadzania trujących gazów na zewnątrz, ale także do wentylacji budynku. Kontrola urządzeń przeciwpożarowych w okresach ustalonych przez producenta jest więc konieczna dla utrzymania nie tylko bezpieczeństwa w obiekcie, ale także odpowiedniej temperatury i mikroklimatu. Systemy oddymiania i wentylacji w stanie pełnej sprawności technicznej zapewniają więc odpowiednie warunki pracy.

Protokół po przeglądzie PPOŻ

Przegląd i konserwację systemu oddymiania należy przekazać firmie zewnętrznej, która musi posiadać niezbędne uprawnienia. Po skończonej pracy otrzymają Państwo protokół zawierający:

rodzaj zastosowanego systemu oddymiania w budynku,

listę czynności wykonanych podczas kontroli,

dokumentację techniczną elementów wchodzących w skład systemu oddymiania,

wyniki testów, którym poddano systemy przeciwpożarowe odpowiadające za odprowadzanie dymu,

certyfikaty i dokumenty potwierdzające kalibrację urządzeń, jakich używamy do prowadzenia przeglądu. Nasi klienci mają dzięki temu pewność, że pomiary są wykonane prawidłowo i pokazują stan faktyczny.

Nasi pracownicy wykonujący przegląd przeciwpożarowy odnotowują wszystkie nieprawidłowości w działaniu układu i ustalają z właścicielem bądź zarządcą budynku szczegóły dotyczące naprawy. Oprócz kontroli działania wszystkich urządzeń i ewentualnych napraw niezwykle ważna jest także regularna konserwacja systemu oddymiania. Czynności konserwacyjne powinny być również powierzone FIREPROOF – firmie specjalizującej się w pożarnictwie.

Zakres usług świadczonych przez FIREPROOF:

przeglądy i oceny stanu technicznego,

konserwacje,

modernizacje,

naprawy,

montaże i uruchomienia.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów