/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Kim jest rzeczoznawca przeciwpożarowy (ppoż.)?
Rzeczoznawca przeciwpożarowy

Kim jest rzeczoznawca przeciwpożarowy (ppoż.)?

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje. Zaliczyć do nich można między innymi rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kto może uzyskać takie kwalifikacje oraz jakie mu przysługują prawa i obowiązki, zostały opisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, która określa także zasady wykonywania tego zawodu.Kto może zostać rzeczoznawcą przeciwpożarowym?

Jak w przypadku większości uprawnień i kwalifikacji, osoba ubiegająca się o nie musi spełniać podstawowe warunki, do których zalicza się ukończenie pełnoletniości i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto kandydat na stanowisko rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych powinien uzyskać kwalifikacje, które wymagane są do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa lub ma status inżyniera albo magistra inżyniera.

Osoby, które chcą zostać orzecznikiem, muszą także zdać egzamin kwalifikacyjny, który potwierdzi ich przygotowanie zawodowe. W innym przypadku nie ma możliwości osiągnięcia tego zawodu. Nasza firma, która ma w swoich szeregach rzeczoznawców ppoż udziela także szkoleń z tego zakresu, a także przygotowuje obiekt do odbioru lub sprawuje nad nim nadzór.

Egzamin zawodowy na rzeczoznawcę przeciwpożarowego- z jakich części się składa?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, osoba ubiegająca się o zawód rzeczoznawcy przeciwpożarowego musi pozytywnie zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje. Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich obejmuje znajomość zawiłych przepisów prawa ppoż., a także wiedzy technicznej, która dotyczy ochrony przeciwpożarowej. Ponadto kandydat musi wiedzieć jak dobrać zabezpieczenia do danego pomieszczenia, czy budynku.

Część ustna polega na rozwiązywaniu problemów, które zaliczają się do działań rzeczoznawcy ppoż. Zazwyczaj są one opisane na podstawie konkretnych przypadków, które cyklicznie się pojawiają w wielu firmach i nie tylko. Warto jednak dodać, że osoba ubiegająca się o zawód rzeczoznawcy może zostać zwolniona z pisemnej części egzaminu, pod warunkiem, że ma przynajmniej dziesięcioletnią praktykę w danych dziedzinach:

  • w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy
  • w prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytutach badawczych lub uczelniach
  • w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej lub w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem tych czynności

Osoba, która spełnia wymienione wymagania, otrzymuje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, powołanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Jakie obowiązki i prawa ma rzeczoznawca przeciwpożarowy?

Rzeczoznawca przeciwpożarowy musi działać w zakresie swoich praw i obowiązków, które zostały określone w ustawie. Można z niej wyczytać, że jest on uprawniony do sporządzania ekspertyz technicznych oraz innych opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto uzgadnia projekty budowlane obiektów i projektów urządzeń ppoż pod względem zgodności z określonymi wymaganiami. Rzeczoznawca jest również uprawniony do wykonywania czynności, które będą zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

Rzeczoznawca ppoż ma także szerokie spektrum zobowiązań, które musi spełniać. Przede wszystkim musi on przechowywać przez pięć lat dokumentacje projektów, które zostały uzgodnione, a także kopii zawiadomień o uzgodnieniach. Wszelkie adnotacje i dokumenty muszą być dostępne do wglądu dla Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku zmiany zamieszkania lub zameldowania rzeczoznawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie również komendanta PSP. W jego zakresie leży także samodzielne podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami co do wiedzy z ochrony przeciwpożarowej.

Rzeczoznawcy ppoż.

Kto sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców przeciwpożarowych?

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowe Straży Pożarnej, którego wspierają komendanci wojewódzcy PSP. Nadzór ten sprawowany jest w zakresie wywiązywania się rzeczoznawców ppoż z obowiązku informowania o uzgodnieniu projektu, a także uzgadniania projektów budowlanych i wykonywania przez nich ekspertyz technicznych.

W przypadku, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w działaniu rzeczoznawcy ppoż, komendant wojewódzki w ramach postępowania wyjaśniającego może udzielić mu upomnienia na piśmie. Ponadto może także zawiadomić Komendanta Głównego PSP o powtórnym skierowaniu orzecznika na egzamin kwalifikacyjny lub nawet cofnąć mu uprawnienia do wykonywania zawodu.

Jaka jest rola rzeczoznawcy przeciwpożarowego w procesie projektowania budynku?

Rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowych bardzo często spotykają się z pytaniem, czy na etapie budowy można zrezygnować z części zabezpieczeń przeciwpożarowych lub ich zamiany na tańsze. Rozpatrując je, muszą się oni wykazać szczególną wnikliwością i ostrożnością. Ponadto muszą mieć także świadomość, że wynikające z przepisów wymagania są niezbędnym minimum, które powinno wystarczyć w większości obiektów. Rzeczoznawca jest zobowiązany każdorazowo rozpatrywać, czy zaproponowane rozwiązanie jest zagwarantować wystarczający poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Może się bowiem okazać, że pomimo spełnienia podstawowych kryteriów, budynek nadal nie będzie odpowiednio chroniony ani nie zapewni bezpieczeństwa jego użytkownikom w razie wystąpienia pożaru i koniecznej ewakuacji.

Należy mieć również świadomość, że zaproponowana zmiana, wynikająca z konieczności oszczędności, może okazać się w późniejszym czasie tragiczna w skutkach. Rzeczoznawca musi zwrócić uwagę na to, żeby urządzenia przeciwpożarowe, które są zmieniane na wniosek inwestora, były opatrzone stosowną dokumentacją, potwierdzającą ich przydatność do użytku. W przypadku zmian niezwykle istotne jest wykonawstwo. Może się okazać, że montaż systemów przeciwpożarowych nie będzie odbywać się zgodnie z krajową oceną techniczną, czy sztuką budowlaną. Najczęściej takie sytuacje spotyka się w przypadku wykonania izolacji cieplnej.

Zdarza się, że styropian, który pierwotnie miał zaprzestawać rozprzestrzenianiu się ognia, nie będzie posiadał odpowiednich parametrów, ani nie będzie przyklejany do ściany w prawidłowy sposób. W razie wystąpienia pożaru nie będzie on w stanie dostatecznie zabezpieczyć domu i nie spowolni rozprzestrzeniającego się ognia.

Rzeczoznawca PPOŻ – obowiązki

Rzeczoznawca przeciwpożarowy ma obowiązek zaopiniować, czy stosowane rozwiązania są wystarczające do tego, aby chronić domowników oraz dobytek przed pożarem. Ponadto podczas sporządzania dokumentacji musi on także uwzględnić to, czy urządzenia i produkty będą gwarantować bezpieczeństwo ekipie ratunkowej. Istotny w tym przypadku będzie dobór materiałów do elementów wykończeniowych oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku. Należy pamiętać o tym, że w razie wystąpienia pożaru większość wyposażenia może spłonąć, wydzielając przy tym większe ilości dymu i ognia.

Przed przystąpieniem do procesu odbioru budynku warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej. Podczas kontroli przeprowadzi on symulację, która wykaże, czy zastosowane rozwiązania są wystarczające oraz, czy są odpowiednio zaprojektowane. Dzięki temu będzie można skorygować ewentualne nieprawidłowości.

Rzeczoznawcy ppoż. Fireproof również specjalizują się w wykonywaniu takich symulacji. Dzięki niej nasi klienci mogą bez problemu przejść odbiór techniczny budynku lub dostosować go do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Ponadto sprawdzą oni szczegółowo dokumentacje powykonawcze, projektowe i wykonawcze pod kątem ich kompletności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rzeczoznawcach do spraw ochrony przeciwpożarowej, zapraszamy do kontaktu.