/  Informacje techniczne   /  Obowiązkowa próbna ewakuacja ppoż. – przepisy i obiekty, w których trzeba ją przeprowadzać
Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

Obowiązkowa próbna ewakuacja ppoż. – przepisy i obiekty, w których trzeba ją przeprowadzać

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa nie jest jedynie formalnym obowiązkiem nałożonym na właściciela czy zarządcę danego budynku i nie powinna być traktowana jako okresowy wymóg „do odhaczenia”. Zagrożenie pożarem jest realne, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń czy zasad korzystania z obiektu. Ogień rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. To żywioł niszczycielski, zabójczy i nieprzewidywalny. Wyprowadzenie wszystkich osób znajdujących się na terenie obiektu podczas wybuchu pożaru jest priorytetem i jest to zadanie bardzo trudne. Wybuch paniki jest nieunikniony. Próbna ewakuacja to ważne ćwiczenie – lekcja, dzięki której zarządzający budynkiem przekona się, jak wiele może pójść nie tak. To możliwość wyciągnięcia wniosków, a dzięki temu nieustannego doskonalenia procedur ewakuacyjnych, które w sytuacji faktycznego zagrożenia uratują ludzkie życie i zdrowie.W jakich obiektach trzeba przeprowadzać próbną ewakuację ppoż?

Obowiązek okresowego przeprowadzania próbnej ewakuacji przeciwpożarowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Objęci są nim właściciele lub zarządcy obiektów:

  • przeznaczonych dla ponad 50 osób (które są stałymi użytkownikami budynku), a jednocześnie nie zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne). W tym wypadku próbną ewakuację przeciwpożarową należy przeprowadzać przynajmniej raz na 2 lata;
  • przeznaczonych dla ponad 50 osób, których użytkownicy zmieniają się cyklicznie (np. szkoła, przedszkole, internat, akademik, dom studencki). Zarządca takiego budynku musi przeprowadzić próbną ewakuację raz w roku, przy czym nie później niż trzy miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowe osoby (czyli w ciągu trzech miesięcy od np. rozpoczęcia roku szkolnego czy akademickiego);
  • zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz mieszkalnych dla osadzonych na terenie aresztu śledczego bądź zakładu karnego. W tym wypadku częstotliwość i warunki przeprowadzenia próbnej akcji ewakuacyjnej uzgadniane są z właściwym miejscowo Komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej).

W każdym z powyższych obiektów właściciel lub zarządca budynku musi zawiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 7 dni przed planowaną obowiązkową próbną ewakuacją przeciwpożarową. W ćwiczeniach ewakuacyjnych zazwyczaj faktycznie udział biorą strażacy. Nadzorują przebieg akcji, ale także sprawdzają, czy wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku są sprawne i spełniają swoje funkcje.

Jak ma wyglądać próbna ewakuacja budynków?

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa budynku ma sens tylko wtedy, gdy cała procedura zostanie zrealizowana w taki sposób, jak gdyby faktycznie w obiekcie doszło do wybuchu pożaru. O ćwiczeniach powinna wiedzieć wyłącznie osoba zarządzająca budynkiem oraz właściwa ze względu na miejsce lokalizacji obiektu jednostka Straży Pożarnej. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy osoby korzystające z obiektu potrafią zastosować się do procedury ewakuacyjnej w sytuacji realnego zagrożenia.

Czy należy zadzwonić na Straż Pożarną?

Tak, podczas próbnej ewakuacji również należy zgłosić „wybuch pożaru”, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.

Kto kieruje ewakuacją z budynku?

Akcją kieruje właściciel bądź zarządca budynku lub/i osoby przez niego wskazane. W zakładzie pracy czy biurze będzie to pracodawca, a w przypadku przedszkola czy szkoły ­– dyrektor placówki.

Czy należy włączyć alarm przeciwpożarowy?

Koniecznie! W przypadku realnego zagrożenia pożarowego alarm załącza się samoczynnie. W tej sytuacji trzeba uruchomić go ręcznie. Osoby odpowiedzialne za ewakuację muszą upewnić się, że wszystkie osoby przebywające w obiekcie usłyszały próbny alarm przeciwpożarowy, wiedzą, co on oznacza i co mają w tej sytuacji robić.

Jak powinna przebiegać próbna ewakuacja ppoż?

Niezależnie od tego, czy alarm pożarowy jest prawdziwy, czy są to jedynie ćwiczenia, procedura ewakuacyjna musi przebiegać tak samo. Każda osoba przebywająca w budynku powinna jak najszybciej i najkrótszą możliwą drogą skierować się do wyjścia ewakuacyjnego, podążając za odpowiednimi oznaczeniami. Podczas pożaru nie można korzystać z wind oraz używać drzwi obrotowych. Drzwi ewakuacyjne mogą być zamknięte. W tym wypadku należy zbić szybkę skrzynki, która się obok nich znajduje, wyciągnąć ukryty tam klucz i otworzyć je.

Osoba kierująca ewakuacją powinna rozpocząć ją od miejsca, w którym wybuchł pożar lub od takich pomieszczeń, od których szybko rozprzestrzeniający się ogień mógłby odciąć bezpieczną drogę ucieczki. W przypadku prawdziwego pożaru jeśli dana osoba znajduje się w pomieszczeniu odciętym od drogi ewakuacyjnej, powinna zamknąć drzwi, uszczelnić je (najlepiej mokrym materiałem) oraz otworzyć okno i wezwać pomoc.

Jakie są obowiązki osoby organizującej ewakuację?

Osoba organizująca ewakuację powinna w miarę możliwości wyłączyć dopływ prądu do stref i pomieszczeń objętych pożarem. W tej trudnej sytuacji musi zachować spokój i starać się przeciwdziałać panice wśród osób przebywających i ewakuujących się z budynku. W sytuacji realnego zagrożenia, jeśli pożar odcina drogę, osoba kierująca ewakuacją musi zebrać wszystkich w miejscu najbardziej oddalonym od zagrożenia i podjąć próby ewakuacji podopiecznych z pomocą strażaków, którzy znajdują się na zewnątrz budynku (np. przez okno, balkon).

W przypadku ucieczki przez silnie zadymione pomieszczenia organizujący ewakuację powinien poinstruować wszystkich, by przyjęli pozycję jak najbardziej pochyloną, zasłonili usta i nos oraz poruszali możliwie jak najbliżej ścian przejść ewakuacyjnych, by nie stracić orientacji w terenie.

Zarządzający procedurą ewakuacyjną musi upewnić się, że wszystkie osoby zostały bezpiecznie wyprowadzone z budynku. O brakach osobowych należy poinformować przybyłą na miejsce Straż Pożarną.

Jak przygotować użytkowników obiektu do procedury ewakuacyjnej?

Niezależnie od tego, czy osoby korzystające z obiektu są stałe (zakład pracy), czy zmieniają się cyklicznie (szkoła), muszą znać procedury ewakuacyjne. Pracownicy powinny okresowo przystępować do kursów BHP, podczas których przypomną sobie najważniejsze zasady sprawnej ewakuacji. Uczniów (i nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola/szkoły) najlepiej instruować na początku każdego roku szkolnego. Szkolenie z zakresu ewakuacji podczas pożaru zawsze warto uzupełnić np. o ćwiczenia praktyczne z zakresu użycia gaśnicy czy hydrantu.

Do szkoleń przeciwpożarowych należy podejść bardzo poważnie. Co nie oznacza, że kurs musi być nudny! W Fireproof organizujemy szkolenia dla firm, podczas których pracownicy zdobywają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.  Program szkolenia ustalamy indywidualnie ze względu na specyfikę działalności konkretnej firmy oraz warunki techniczne jej siedziby. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!Sprawdź nasze poprzednie artykuły: