Image Alt
FIREPROOF

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

  /  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

DOKUMENTACJE

Budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny muszą być chronione przed pożarem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wymagają one, żeby dla każdego z nich została stworzona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – obszerny dokument, który zawiera wiele zagadnień związanych z zapobieganiem pożarom oraz postępowaniem na wypadek ich wystąpienia. Jego sporządzeniem mogą się zająć wyłącznie uprawnione do tego osoby – specjaliści z FIREPROOF.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – podstawa prawna

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, którego §6. 1. stanowi, że:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego […].

Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, dla jakich typów lokalizacji sporządzenie dokumentu jest konieczne i kto za to odpowiada. Niemniej jednak samym stworzeniem instrukcji zajmują się osoby wykwalifikowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Poznaniu

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – kiedy jest wymagana?

 

Na to pytanie łatwiej odpowiedzieć, określając, kiedy dokument nie jest potrzebny. Zgodnie z Rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, z zastrzeżeniem pkt. 2,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m².

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy kilkanaście instrukcji rocznie, które spełniają wymagania Państwowej Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, który wpływa na zmianę warunków ochrony ppoż. bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

Wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przekazywane są do właściwego ze względu na lokalizację Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań gaśniczych i operacyjno-ratowniczych. Miejscowy Komendant Straży Pożarnej powinien otrzymać tzw. wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej budynku lub strefy pożarowej oraz rzuty wszystkich kondygnacji i plan zagospodarowania terenu.

 

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Do niezbędnych regulacji, które powinna zawierać przygotowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, należą:

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania, składowania i warunków technicznych obiektu, w tym także zagrożenia wybuchem,

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,

sposoby postępowania podczas pożaru oraz innych zagrożeń,

sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu;

plany obiektów, które obejmują również ich usytuowanie oraz terenu przyległego, uwzględniając przy tym graficzne dane dotyczące obiektu,

wskazanie osób opracowujących Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Warto wspomnieć, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oprócz części opisowej zawiera również obszerny materiał graficzny. Jak wskazuje rozporządzenie, w skład planów obiektów objętych instrukcją wchodzą również dane graficzne ilustrujące m.in.:

powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,

odległość od sąsiadujących obiektów,

lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

podział obiektu na strefy pożarowe,

warunki ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

hydranty zewnętrznych oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych,

drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Łatwo dojść do wniosku, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument bardzo szczegółowy, który pozwala na kompleksowe podejście do ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Niezależnie od tego czy pełnią funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego czy też obiektu produkcyjnego, magazynowego lub inwentarskiego, ich właściciele, zarządcy i użytkownicy mają obowiązek zapewnić i wdrożyć Instrukcję.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Istotną kwestią jest obowiązek okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata oraz po modyfikacji sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Za aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów również odpowiadają ich właściciele i zarządcy, lecz wykonanie tej procedury należy powierzyć firmie specjalizującej się w ochronie przeciwpożarowej FIREPROOF.

Zapis mówiący o tym, że Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować, znajduje się w par. 6.7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Niedopełnienie tego obowiązku jest więc niezgodne z prawem, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie.

szkolenie ppoż

Korzyści ze sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z FIREPROOF Poznań

Profesjonalna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego da Państwu informację o faktycznym stanie ochrony przed pożarem w obiekcie oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa.

Fachowo sporządzony oraz z dbałością wdrożony dokument zredukuje ryzyko wystąpienia pożaru, niwelując niebezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z dokonaną oceną zagrożeń pożarowych jest podstawowym elementem, którego wymagają firmy ubezpieczeniowe. Rzetelnie wykonane dokumenty mogą zwiększyć szansę na zredukowanie kosztów wykupu polisy.

Mamy szerokie doświadczenie w zakresie dokumentacji przeciwpożarowej. Co roku sporządzamy nowe Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, lecz nieobca jest nam również aktualizacja Instrukcji ppoż. Wszystko zależy od wymagań konkretnego Klienta. Korzystając z najlepszych praktyk i szerokiej wiedzy, zapewniamy, że aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zostanie przeprowadzona zgodnie z najnowszymi przepisami i zmieniającymi się warunkami w obiekcie.

Zarówno opracowywanie instrukcji ppoż., jak i jej aktualizacja są wyceniane indywidualnie po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji o obiekcie, dla którego sporządzamy dokumentację. Nie ma więc mowy o z góry narzuconych kosztach, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Usługi FIREPROOF to spersonalizowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które zawsze współgrają z warunkami konkretnego budynku.

Powierzając nam stworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, mogą Państwo liczyć na wykonanie również pozostałych elementów wchodzących w skład dokumentacji bezpieczeństwa ppoż., m.in. operatów czy scenariuszy pożarowych. Dzięki kompleksowej ofercie zyskujemy zaufanie naszych Klientów, którzy wiedzą, że - mówiąc wprost - znamy się na rzeczy i wiemy wszystko o ochronie osób, budynków i mienia przed pożarem.

W FIREPROOF oferujemy zarówno opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, jak i jej aktualizowanie. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę, która pozwala na przygotowywanie profesjonalnych instrukcji. Warto pamiętać, że dostępne wyniki w sieci po wpisaniu „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wzór” nie są uniwersalne. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być przygotowywana indywidualnie, zawierając wymagane kwestie oraz informacje o obiekcie.

W FIREPROOF oferujemy zarówno opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowej, jak i jej aktualizowanie. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę, która pozwala na przygotowywanie profesjonalnych Instrukcji. Warto pamiętać, że dostępne wyniki w sieci po wpisaniu “instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wzór” nie są uniwersalne. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być przygotowywana indywidualnie, zawierając wymagane kwestie, jak i informacje o obiekcie.

 

Cena Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Poznań

 

Jeżeli zastanawiają się Państwo, jaki jest koszt przygotowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, prosimy o kontakt. Do wyceny potrzebujemy powierzchni użytkowej Państwa budynku, liczbę kondygnacji oraz jego przeznaczenie. Jesteśmy do dyspozycji! Nasza siedziba mieści się w Poznaniu, ale działamy także na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Stworzymy dla Państwa Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego… i co dalej? Teraz czeka nas etap wdrażania wszystkich zawartych w niej zasad i przedstawienia ich osobom korzystającym z obiektu. W tym celu organizujemy szkolenia dotyczące postępowania na wypadek pożaru, a także sprawujemy stały nadzór nad obiektami naszych Klientów.

Masz do opracowania IBP?

Napisz lub zadzwoń do nas: