Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań biuro@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Przemysław Pawlak

+48 669 499 726 przemyslaw.pawlak@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Tomasz Lechowicz

+48 697 025 859 tomasz.lechowicz@fireproof24.pl FORMULARZ KONTAKTOWY
Image Alt
FIREPROOF

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

  /  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

– podstawa prawna

DOKUMENTACJE

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, którego §6. 1. stanowi, że:

Wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach danych obiektów lub odrębnych stref pożarowych, w których wykonywane są funkcje związane z użytecznością publiczną, działalnością produkcyjną, magazynową a także obiektów inwentarskich czy zamieszkania zbiorowego.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Poznaniu

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – kiedy jest wymagana?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m²;
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy kilkanaście instrukcji rocznie, które spełniają wymagania Państwowej Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż. bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

Do niezbędnych regulacji, które powinna zawierać przygotowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego należą:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania), warunków technicznych obiektu, w tym także zagrożenia wybuchem,
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, jak też sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania podczas pożaru oraz innych zagrożeń,
 • sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, które obejmują również ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, uwzględniając przy tym graficzne dane dotyczące obiektu,
 • wskazanie osób opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 

Wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa przekazywane są do właściwego ze względu na lokalizację Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Istotną kwestią jest obowiązek okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata oraz po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Korzyści ze sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z Fireproof Poznań

Profesjonalna Instrukcja Bezpieczeństwa da Państwu informację o faktycznym stanie bezpieczeństwa w obiekcie oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa.

Fachowo sporządzony oraz dbale wdrożony dokument zredukuje ryzyko wystąpienia pożaru, niwelując niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z dokonaną oceną zagrożeń pożarowych jest podstawowym elementem, którego wymagają firmy ubezpieczeniowe. Rzetelnie wykonane dokumenty mogą zwiększyć szansę na zredukowanie kosztów wykupu polisy.

W FIREPROOF oferujemy zarówno opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowej, jak i jej aktualizowanie. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę, która pozwala na przygotowywanie profesjonalnych Instrukcji. Warto pamiętać, że dostępne wyniki w sieci po wpisaniu “instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wzór” nie są uniwersalne. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być przygotowywana indywidualnie, zawierając wymagane kwestie, jak i informacje o obiekcie.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Poznań – cena

 

Jeżeli zastanawiają się Państwo, jaki jest koszt przygotowania Instrukcji, prosimy o kontakt. Do wyceny potrzebujemy powierzchni użytkowej Państwa budynku, liczbę kondygnacji oraz jego przeznaczenie. Jesteśmy do dyspozycji! Nasza siedziba mieści się w Poznaniu, ale działamy także na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Masz do opracowania IBP?

Napisz lub zadzwoń do nas: