Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia

  /    /  Przeglądy oświetlenia
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - przeglądy
FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie umożliwić bezpieczną i sprawną ewakuację użytkowników z obiektu w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga stosowanie oświetlania awaryjnego:

W pomieszczeniach:

widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,

wystawowych w muzeach,

o powierzchni netto ponad 1000m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

o powierzchni netto ponad 2000m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;

Na drogach ewakuacyjnych:

z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;

Oświetlenie awaryjne po zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać co najmniej przez godzinę. System oświetlenia awaryjnego sprawdza się w trzech wariantach:

codziennie

comiesięcznie

corocznie.

Zlecając przegląd firmie FIREPROOF zwiększacie Państwo bezpieczeństwo w swoim obiekcie.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów