Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy hydrantów

Człowiek w kamizelce wykonujący przegląd hydrantów
FIREPROOF

Przeglądy hydrantów
wewnętrznych oraz zewnętrznych

Firma FIREPROOF świadczy usługi z zakresu przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Dokonywane przez nas badania wydajności i ciśnienia realizowane jest certyfikowanym testerem do hydrantów HYDRO-TEST zaprojektowanym do pracy z urządzeniem pomiarowym HATEST. Przeglądy należy wykonywać co najmniej raz w roku.

Wymagania dotyczące instalacji hydrantowych

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu wewnętrznego mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

dla hydrantu 25 – 1,0 dm³/s,

dla hydrantu 33 – 1,5 dm³ /s,

dla hydrantu 52 – 2,5 dm³ /s;

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

dla hydrantu nadziemnego/nadziemnego DN 80 - 5 dm³/s - jednostko osadnicze;,

dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm³/s;

dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm³/s;

dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm³/s;

dla hydrantu nadziemnego DN 150 - 20 dm³/s;

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów