/  Gaśnice   /  Serwis gaśnic – kluczowe informacje
Serwis gaśnic - Poznań

Serwis gaśnic – kluczowe informacje

Żeby gaśnica mogła być bezpieczna i poprawnie funkcjonować, musi spełniać warunki wynikające z przepisów ochrony pożarowej. W przeciwnym wypadku może okazać się nieprzydatna w momencie wybuchnięcia pożaru. Oprócz wymagań dotyczących usytuowania gaśnicy w budynku i masy środka gaśniczego przepisy regulują także kwestię serwisu gaśnic – wykonują go specjaliści mający odpowiednie uprawnienia i wiedzę.Przegląd i naprawa gaśnic – podstawa prawna

Serwis gaśnic jest z reguły poprzedzony ich przeglądem. Wówczas odpowiednio wykwalifikowany fachowiec może ocenić stan urządzenia i wykryć ewentualne usterki. Konieczność systematycznego wykonywania przeglądów technicznych gaśnic i poddawania ich czynnościom konserwacyjnym została usankcjonowana w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wynika z niego, że przegląd jest regulowany przez zasady określone w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcjach obsługi od producentów. Oprócz tego akt prawny podaje częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych – nie rzadziej niż raz na rok. Oprócz tego gaśnica powinna być oddana w ręce specjalistów, którzy skontrolują jej stan po każdym użyciu, niezależnie od daty ostatniego serwisowania.

Wszystkie te działania zwiększają bezpieczeństwo osób, które przebywają w pomieszczeniach zamkniętych. Obecność gaśnicy w budynku nie zapewnia jeszcze ochrony przeciwpożarowej. Urządzenie musi przejść coroczny przegląd oraz być systematycznie konserwowane, żeby mogło zapewnić ludziom bezpieczeństwo w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Naprawa gaśnic Poznań – kto może ją wykonać?

Przegląd, konserwacja oraz serwis gaśnic nie są zadaniami dla amatora. Wnikliwa ocena sprawności działania tego urządzenia jest konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony w sytuacji kryzysowej. Powyższymi czynnościami zajmują się więc firmy świadczące usługi przeciwpożarowe. Ich pracownicy powinni posiadać uprawnienia z zakresu wykonywania przeglądów, konserwowania i serwisowania gaśnic.

Serwis gaśnic – czynności wstępne

Ogólny wstępny przegląd sprzętu do ochrony przeciwpożarowej w budynku możemy wykonać samodzielnie, ponieważ opiera się on głównie na wzrokowej kontroli urządzenia. Taką najprostszą kontrolę należy przeprowadzić co ok. 3 miesiące. Należy sprawdzić, czy gaśnice:

 • znajdują się w przeznaczonych do tego miejscach w budynku;
 • nie są niczym zastawione i dostęp do nich nie jest w żaden sposób utrudniony;
 • nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, takich jak naruszona plomba (umieszczona na dźwigni uruchamiającej, zaworze butli lub zaworze bezpieczeństwa) czy wskaźniki;
 • przyłączone do nich ciśnieniomierze mają widoczne wskazania;
 • posiadają czytelną i kompletną instrukcję obsługi (z którą każda osoba przebywająca w budynku powinna zostać zaznajomiona);
 • posiadają czytelną kontrolkę z terminem ważności przeglądu, którą umieszcza specjalista wykonujący prace konserwujące i naprawcze;
 • z manometrem mają strzałkę umieszczoną w granicach obszaru zaznaczonego na zielono.

Wszystkie wyżej wymienione czynności mogą zostać także wykonane przez specjalistów, którzy oferują wizyty na miejscu w ramach przeglądu i naprawy gaśnic. Oprócz kontroli sprzętu przeciwpożarowego technicy oceniają stan ryzyka wystąpienia pożaru, który mógł ulec zmianie od ostatniego przeglądu. Weryfikują także, czy lokalizacja gaśnic nie musi ulec zmianie.

Pamiętajmy, że jeśli plomba zostanie zerwana, strzałka manometru spadnie poniżej zielonego pola, substancja gasząca zacznie się wydobywać lub gdy sprawność gaśnicy wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości, z przeglądem nie należy czekać do zakończenia okresu obowiązywania poprzedniego badania. Bezawaryjne działanie gaśnicy to kwestia najwyższej wagi, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Należy także pamiętać o tym, że miejsca, w którym gaśnice są obowiązkowym wyposażeniem, nie mogą zostać ich pozbawione na czas naprawy lub konserwacji sprzętu. Trzeba więc zastąpić je gaśnicami o tych samych parametrach, na które wpływ mają m.in. wielkość powierzchni budynku lub terenu, rodzaj materiałów, które są tam składowane czy odległość między poszczególnymi gaśnicami.

Naprawa gaśnic - Poznań

Serwis gaśnic Poznań – jakie czynności wykonuje serwisant?

Oddając gaśnicę w ręce profesjonalistów, możemy spodziewać się kompleksowej kontroli wszystkich elementów, które są odpowiedzialne za jej poprawne działanie. Dowiedz się więcej, o tym, jakie czynności są wykonywane w ramach serwisu sprzętu przeciwpożarowego:

 • sprawdzenie zewnętrznego stanu gaśnicy, czyli uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, przecięć, wyżłobień) i korozji oraz ewentualne malowanie zbiornika;
 • sprawdzenie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) – dotyczy tylko gaśnic o pojemności przekraczającej 6 dm3;
 • kontrola stanu i ilości środka gaśniczego oraz jego uzupełnienie lub wymiana;
 • wymiana części, które uległy zużyciu – uszczelek, prądownic, węży;
 • próba ciśnieniowa – służy sprawdzeniu, czy wysoka temperatura nie spowodowała dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz gaśnicy, który może spowodować wybuch lub rozszczelnienie zbiornika.

Powyższe czynności to tylko niektóre z zadań fachowców zajmujących się przeglądem gaśnic. Wykonują oni czynności, które zostały określone jednolitymi normami przez standardy CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które są dostępne na stronie internetowej instytucji.

Po zakończeniu wszystkich czynności konserwujących i naprawczych specjalista, który wykonał przegląd, umieszcza na gaśnicy kontrolkę, czyli naklejkę, na której znajduje się data, do której obowiązuje badanie sprawności sprzętu. Dzięki temu zlecający będzie wiedział, kiedy zadbać o kolejną kontrolę.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd i serwis gaśnic?

Ochrona przeciwpożarowa obiektu to zadanie spoczywające na barkach jego właściciela. Jego obowiązkiem jest więc zapewnienie i odpowiednie rozlokowanie gaśnic, a także poddawanie ich obowiązkowym przeglądom, a w konsekwencji konserwacji i naprawom co najmniej raz w roku. Może się jednak okazać, że odpowiedzialność ta zostanie przekazana osobie wynajmującej obiekt na mocy umowy cywilno-prawnej zawartej między właścicielem a wynajmującym. Jeśli jednak ten dokument nie zawiera odpowiedniego zapisu na ten temat, przegląd gaśnic nadal musi zostać wykonany przez tego pierwszego. Sama umowa o najem nie stanowi inaczej.

Przegląd i naprawa gaśnic vs. gwarancja

Producent każdego urządzenia zapewnia osobę kupującą gaśnicę o okresie, w którym gaśnica powinna być sprawna mechanicznie. Czas ten najczęściej jest wyznaczany na 3 do 5 lat, więc znacznie dłużej niż ważność przeglądu wykonywanego przez specjalistę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Już pierwsze oddanie sprzętu do serwisu powinno nastąpić po roku od jego zakupu. Nie należy więc mylić gwarancji z przeglądem lub serwisem.FAQ:

 1. Czy należy wykonywać serwis gaśnic?

Konieczność wykonywania regularnych przeglądów gaśnic, a w konsekwencji czynności naprawczych przez specjalistów jest usankcjonowana przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. Z kolei dokładny zakres czynności, które muszą być uwzględnione w przeglądzie został określony przez standardy CNBOP.

 1. Jak często należy wykonywać przegląd i serwis gaśnic?

Z rozporządzenia ministerialnego wynika, że przegląd należy wykonać co najmniej raz na rok. Właściciel gaśnic(y) jest jednak zobowiązany do wizualnego kontrolowania stanu sprzętu co ok. 3 miesiące i przyspieszenia kolejnego serwisu w razie zauważenia jakichkolwiek uchyleń od normy.

 1. Kto jest odpowiedzialny za oddanie gaśnicy do serwisu?

Zajmuje się tym właściciel obiektu, w którym występuje sprzęt gaśnicy, lub wynajmujący, jeśli przekazanie tej odpowiedzialności zostało zawarte w umowie cywilno-prawnej.