phone_android +48 669 499 726

email biuro@fireproof24.pl

MENU

Przeglądy i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

PRZEGLĄD SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) wykrywa, sygnalizuje i powiadamia o zagrożeniu pożarowym w obiekcie. Dodatkowo steruje różnymi funkcjami i urządzeniami w budynku, takimi jak windy, kontrola dostępu, drzwi i bramy przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne, dźwiękowy system ostrzegawczy. Wspomniane elementy mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

SSP zwany również Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) powinien być konserwowany przez uprawnioną oraz przeszkoloną firmę. FIREPROOF serwisuje Systemy Sygnalizacji Pożaru wiodących producentów na rynku polskim, takich jak Polon Alfa, Esser, Aritech czy Bosch. Przegląd Systemu Alarmu Pożarowego powinien być wykonywany raz na kwartał.
PRZEGLĄD SYSTEMÓW ODDYMIANIA

System oddymiania odpowiada za usuwanie dymu z miejsca objętego pożarem, jest więc niezwykle ważnym urządzeniem umożliwiającym bezpieczną ewakuację użytkowników obiektu. Systemy oddymiania powinny być konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Zakres usług świadczonych przez FIREPROOF:

 • przeglądy i oceny stanu technicznego,
 • konserwacje,
 • naprawy,
 • modernizacje,
 • montaże i uruchomienia.PRZEGLĄD SYSTEMÓW WYKRYWANIA GAZÓW

Instalacje wykrywania gazów montowane są m.in. w garażach i parkingach podziemnych czy kotłowniach i wykrywają gazy takie jak tlenek węgla (CO) zwany czadem oraz opary cieczy LPG. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, nasza firma wykonuje profesjonalne przeglądy systemów wykrywania gazów. Do testów używamy jedynie dedykowanych gazów testowych.

W ten sposób macie Państwo pewność, że przegląd został wykonany prawidłowo, a detektor nie będzie musiał być oddawany do wcześniejszej kalibracji. Wszystkie przeglądy wykonujemy zgodnie z zaleceniami producentów.
PRZEGLĄD OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie umożliwić bezpieczną i sprawną ewakuację użytkowników z obiektu w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga stosowanie oświetlania awaryjnego:

w pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • wystawowych w muzeach,
 • o powierzchni netto ponad 1000m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • o powierzchni netto ponad 2000m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;

na drogach ewakuacyjnych:

 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;

Oświetlenie awaryjne po zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać co najmniej przez godzinę. System oświetlenia awaryjnego sprawdza się w trzech wariantach:

codziennie comiesięcznie corocznie.

Zlecając przegląd firmie FIREPROOF zwiększacie Państwo bezpieczeństwo w swoim obiekcie.
PRZEGLĄDY DRZWI ORAZ BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH

Minimum raz w roku lub częściej, jeśli zaleci producent w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, należy dokonać przeglądu drzwi oraz bram przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeglądy są często pomijane przez właścicieli i zarządców obiektów, a główną przyczyną jest brak odpowiedniej wiedzy. Drzwi oraz bramy przeciwpożarowe są niezwykle ważnym elementem powstrzymującym rozprzestrzenianie się ognia w dalsze części obiektu. Ułatwia to ewakuację użytkowników budynku, zmniejsza straty popożarowe oraz usprawnia pracę ekip ratowniczych.
PRZEGLĄD GAŚNIC ORAZ AGREGATÓW GAŚNICZYCH

Gaśnice służą do zwalczania pożarów „w zarodku”, czyli w początkowej fazie jego rozwoju. Odgrywają bardzo ważną rolę w każdym obiekcie. Z gaśnic korzystają zarówno strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, jaki i użytkownicy budynku, dlatego powinny być one rozmieszczone w odpowiednich miejscach – widocznych i oznakowanych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być utrzymany w gotowości przez cały rok. Przeglądy należy wykonywać co najmniej raz w roku, a raz na pięć lat przeprowadzić remont gaśnicy. Firma FIREPROOF prowadzi również sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego. Cechuje nas szybki termin realizacji, a usługa obejmuje dostawę i montaż.
PRZEGLĄD HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH

Firma FIREPROOF świadczy usługi z zakresu przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Dokonywane przez nas badania wydajności i ciśnienia realizowane jest certyfikowanym testerem do hydrantów HYDRO-TEST zaprojektowanym do pracy z urządzeniem pomiarowym HATEST. Przeglądy należy wykonywać co najmniej raz w roku.


Wymagania dotyczące instalacji hydrantowych
Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu wewnętrznego mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

 • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3 /s
 • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3 /s
 • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3 /s

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

 • dla hydrantu nadziemnego/nadziemnego DN 80 - 5 dm3/s - jednostko osadnicze;
 • dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
 • dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
 • dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
 • dla hydrantu nadziemnego DN 150 - 20 dm3/s;

OFERTA

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEEŃSTWA POŻAROWEGO

WIĘCEJ

DOKUMENTACJE

WIĘCEJ

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.

assignment NIP: 7811998013

assignment REGON: 383802398

assignment KRS: 0000793513

home ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań

home woj. wielkopolskie

email biuro@fireproof24.pl