phone_android +48 669 499 726

email biuro@fireproof24.pl

MENU

Dokumentacje i doradzctwo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, którego §6. 1. stanowi, że:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wobec powyższego, na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego budynku wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000m3, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie  przekracza 1000m2;

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy kilkanaście instrukcji rocznie, które spełniają oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż. bez względu na czas jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

Masz do opracowania IBP? Napisz do nas przemyslaw.pawlak@fireproof24.pl lub zadzwoń +48 669 499 726
OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

 • W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
 • Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
 • Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
 • Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
 • Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 836).
 • Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.
 • Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
 • Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.
 • W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.SCENARJUSZ POŻAROWY

Scenariusz rozwoju zdarzeń powinien zawierać informacje o ochronie przeciwpożarowej, a przede wszystkim o doborze odpowiednich urządzeń (zgodnych z przepisami) wraz z analizą potencjalnych zagrożeń. Jest dokumentem określającym algorytmy współpracy urządzeń i instalacji w obiekcie. Scenariusz pożarowy powinien być tworzony na etapie projektu budowlanego, uszczegóławiany przez projektanta Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz na bieżąco aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian budowlanych w obiekcie.

OFERTA

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEEŃSTWA POŻAROWEGO

WIĘCEJ

DOKUMENTACJE

WIĘCEJ

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.

assignment NIP: 7811998013

assignment REGON: 383802398

assignment KRS: 0000793513

home ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań

home woj. wielkopolskie

email biuro@fireproof24.pl